Pinksteren 2019

Detail van de preekstoelmozaïeken in de Basilica te Trier (copyright foto: Pixabay)

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk. Lees meer over Pinksteren en de Heilige Geest in de katholieke encyclopedie (via www.kro-ncrv.nl)

Kom, Heilige Geest: vier Pinkstergebeden (via www.kerknet.be)


PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Woensdag 12 juni is er om 09:30 een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater L. van Ulden O.F.M. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur.

Op woensdag 5 juni is overleden mevrouw Elisabeth Everdina Romijn-Goddijn, in de leeftijd van 88 jaar. Als vrijwilliger was ’tante Bep’ in de voormalige Meerburgparochie van grote betekenis. Een ‘In memoriam’ volgt binnenkort in de nieuwsbrief. De uitvaartdienst voor Bep Romijn zal worden gehouden op vrijdag 14 juni in de Goede Herderkerk. Voorganger in de woord- en gebedsviering is diaken G. Clavel. Het dames- en herenkoor verleent medewerking. Aanvang: 10:00 uur. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op het kerkhof achter de kerk.

Zondag 16 juni is er een eucharistieviering, waarin pater L. van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor en tienerkoor. Er is kinderopvang aanwezig. Aanvang: 09:30 uur.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor de maand juni (DGH 2019/5) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

PAROCHIEKERN SINT JAN

Zaterdag 15 juni is er een eucharistieviering. Voorganger: pastoor W. Broeders. Familieviering met medewerking van het parochiekoor.
Aanvang: 19:00 uur

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor de maand juni (SJ 2019/6) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Op vrijdag 31 mei is overleden de heer Nico van den Bosch, in de leeftijd van 85 jaar.

Zaterdag 15 juni is er een woord- en gebedsviering, waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor. Aanvang: 19:00 uur

Zondag 16 juni is er een woord- en gebedsviering, waarin Marianne Turk voorgaat. Met samenzang. Aanvang: 11:00 uur

Voor meer informatie zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (8)

Tienerkoor van De Goede Herder wint liturgieprijs – Jaarlijks vindt in het eerste weekend van juni het Nationale Jongerenkorenfestival plaats in het Brabantse Rijsbergen. Dit jaar voor de dertigste keer. Na een feestelijke opening startte de competitie zaterdag in de Sint Bavokerk. Koren uit het hele land zongen na een inzinglied drie liederen die beoordeeld werden door een deskundige jury. Na de eucharistieviering op zondagmorgen ging de competitie verder, waarbij ook het nog jonge Tienerkoor van parochiekern De Goede Herder mocht laten zien wat het waard was. Onder leiding van Veronique en met Thijs van der Hulst aan de toetsen maakte het koor veel indruk door zang en presentatie. Het juryrapport roemde de wijze waarop de mensen in de kerk geraakt werden door hun teksten en muziek. Het leverde niet alleen een prachtige vierde plaats op in het eindklassement maar ook, net als in 2018, de prijs voor het koor met de beste liturgische uitstraling! De prijs werd met lovende woorden overhandigd door Mgr. De Jong, hulpbisschop van Bisdom Roermond. Van harte gefeliciteerd!


PINKSTERGROET UIT HET GROENE HART

Negen dagen hebben we gebeden om de kracht van de Heilige Geest:  dat deze Geestkracht mag werken als een doorbrekende liefdeskracht in heel de menselijke samenleving. Je kunt de kracht van de Geest ervaren waar eerlijkheid het wint en waar inzicht groeit, waar tegenstellingen overbrugd worden. Waar je wordt aangevuurd om dingen te doen die je van tevoren nooit had verwacht of had bedacht. Als je je laat inspireren door woorden  van liefde en kracht kunnen heel gewone mensen iets buitengewoons tot stand brengen.

Wij allen kunnen meewerken met die kracht door vreugde te brengen en het leed van onze medemensen te verlichten. Door een open blik te hebben naar elkaar, zonder vooroordelen, in vertrouwen en met wederzijds respect. In Handelingen 1,8 lezen we: “Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde”.

Met Pinksteren worden wij in beweging gezet om die Geestkracht voor te leven en ervan te getuigen; om op een heelmakende, heiligende manier met onze medemensen om te gaan. Wij wensen u van harte toe dat wij elkaar en alle mensen tot zegen mogen zijn. Dat de Geest, de levende bron van Kracht in ons mag groeien en meer en meer in en door ons gaat werken.

Werkgroep Pinksternoveen Het Groene Hart


PINKSTERACTIE 2019

De Week Nederlandse Missionaris staat in het teken van Geloven in de ander. Een wereldwijde missie. Missiezuster Willy van Mer in Kameroen en missionair werker Jet Nauta in Mexico werken vanuit hun geloof en het vertrouwen in de ander. Zij maken zich sterk voor de meest kwetsbare mensen.

Met Pinksteren wordt in alle kerken een deurcollecte gehouden; de opbrengst komt ten goede aan het missiewerk. U kunt ook uw gift overmaken naar IBAN NL30RABO 0171 2111 11, Week Nederlandse Missionaris, Den Haag. Lees meer


D-DAY EN DE LEGERAALMOEZENIERS

Op 6 juni was het 75 jaar geleden dat de invasië van Normandië begon. Onder de meer dan 150.000 geallieerde troepen waren tal van veldaalmoezeniers van diverse confessies actief: ongewapende chaplains, die aan de stervende of gesneuvelde soldaten de laatste sacramenten toedienden. Lees meer (via www.kro-ncrv-katholiek)