28e zondag door het jaar (10-11 oktober)

KERKBEZOEK WEER TERUG NAAR 30 GELOVIGEN PER VIERING

Vanwege het snel oplopende aantal coronabemettingen van de laatste weken vragen de bisschoppen, na overleg met de overheid, aan de parochies en religieuze gemeenschappen om zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

  • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
  • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen bij het in- en uitgaan van het kerkgebouw.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden: zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen. Samenzang is niet toegestaan. Lees meer (via bisdomrotterdam.nl)

Om dit in goede banen te kunnen leiden verzoeken de beheercommissies van regio oost de parochianen dringend om vooraf te reserveren, volgens het protocol dat per parochiekern is afgesproken. Vrije inloop zal in de regel niet mogelijk zijn. De vieringen in De Goede Herder kunnen ook online gevolgd worden via de website kerkdienstgemist.nl

Lees tevens het bericht dat het bestuur van de parochie H.H. Petrus en Paulus vanmiddag publiceerde: Ook wij schalen af (pdf).


In deze coronatijd is het probleem niet dat de gasten wegblijven op een bruiloft, maar hoeveel er mogen komen. Ook de kerk heeft te maken met beperkingen. Mochten er eerst meer mensen komen, nu moeten weer terugschalen naar dertig. Dat alles omdat wij de veiligheid en de gezondheid van mensen zeer serieus nemen.

In de Bijbel is de bruiloft een symbool voor het koninkrijk Gods, de wereld zoals God deze bedoelt: waar elk mens  welkom is, waar iedereen tot zijn of haar recht komt. Iedereen te eten en drinken heeft. Niemand honger of dorst hoeft te lijden. In de lezingen van dit weekend wordt ons verteld dat er op het bruiloftsfeest niets ontbreekt. Er zijn belegen wijnen en heerlijke spijzen. Dat is het probleem niet. En hoewel de zoon van de koning trouwt, niet de eerste de beste zou je denken, blijft de bruiloftszaal toch leeg. De gasten hebben blijkbaar andere prioriteiten. De één moest naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de dienaren van de koning die hen kwamen halen werden mishandeld of zelfs uit de weg geruimd. Wij kunnen de teleurstelling en woede van de koning begrijpen.

De genodigden waren de uitnodiging totaal niet waard. Maar ook willen de genodigden niet meebouwen aan Gods koninkrijk op aarde. De bruiloftszaal moet toch vol komen. Daarom is iedereen nu welkom. De Koning stuurt zijn dienaren naar de kruispunten der wegen, naar de hoeken van de straten om iedereen uit te nodigen, goeden en slechten. En zo loopt de bruiloftszaal toch vol met mensen die wel mee willen doen. De Blijde Boodschap van Jezus Christus is niet alleen bestemd voor de Joden, maar voor alle mensen!!

Eén iemand is niet gekleed met het bruiloftskleed. ‘Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed?’ Meewerken aan het Koninkrijk van God wordt in het evangelie gesymboliseerd met het aantrekken van het bruiloftskleed. Dat heeft niets met etiketten te maken. Maar wel je bekleden met Jezus Christus. Naar de bruiloft gaan, is geen vrijblijvende zaak. Op onverschillige en egoïstische gasten zit de koning niet te wachten. Daar heeft hij niets aan. 

Het mooie kleed heeft, zoals Paulus bevestigt, te maken met jouw geestesgesteldheid: bij de uitnodiging tot het Rijk Gods gaat het om meer dan feestkleding; het gaat om de gezindheid die ons moet omhullen als een feestgewaad. Paulus zegt het: Kleed u met oprecht erbarmen, met deemoed, goedheid, mildheid en geduld. Door samen de eucharistie te vieren, door samen het Woord te horen en ernaar te leven, door samen met Hem te communiceren in de heilige Communie bekleedt Christus ons en stelt ons in staat Hem te volgen. Helaas thans met slechts 30 mensen in de kerk, maar ik hoop dat velen van u de weg naar de livestream of de tv hebben gevonden. Gelukkig hebben wij de moderne media!!

Tot slot.  Zelf ben ik de komende drie weken weer even buiten dienst. De dokter vindt het toch nodig om nog een keer een kijkje te nemen in mijn hart en zorg te dragen dat de ritmestoornis niet meer kan voorkomen. A.s. woensdag gaat dat gebeuren. Vergeet niet voor mij te bidden. Komt goed. Veel dank. — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 10-11 oktober, achtentwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 25,6-10a – Fil. 4,12-14.19-20– Mt. 22,1-14 of 1-10


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (10 oktober): Voor Sjaan de Jong-Straathof, Arie de Jong, Annie de Jong-van Leeuwen. — Tot zekere intentie.

Parochiekern De Goede Herder (11 oktober): Voor pater Frans van der Poel, ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. — Voor de onlangs overleden parochianen: Theo Jaspers. — Voor Nel Kocken–van Wensveen, Kees van Hoof, Truus de Boer-van Wieringen, Bep Romijn, Josephine van Galen, overleden familie Van Rijn, Arie Wassenburg, Jo Vlasveld, Nel Bruines-Overmeer, Nettie en Vincent Smeets. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart: aan dank, vreugde, verdriet en nood.

Parochiekern H. Laurentius (11 oktober): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Alie van Veen, Kleine en Grote Oma, Nel Verburg–Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Jaap Verhagen, Lau van Santen, Johan van Vliet, Jeanne Kerkvliet-van Eijk, Leo Oudshoorn, Greet
Groenewegen- Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet v.d. Helm-van Vliet, Kees v Boheemen, Gerard Granneman, Annie van Leeuwen, Leo v.d. Krogt.


ONLINE VIERING REGIO OOST

Op zondag 11 oktober gaat pater Frans van der Poel voor in de eucharistieviering in de Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur.

Bekijk vooraf de orde van dienst (pdf); deze bevat ook de liedteksten.

U kunt een bijdrage aan de collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Bezoekers van de zondagviering worden bij het betreden van het kerkgebouw nog steeds geregistreerd. Gelieve in verband hiermee vooraf te reserveren bij het secretariaat. Dat kan tot vrijdagochtend 11:00 uur. Lees de aangepaste instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 18 oktober is er een eucharistieviering waarin pastor Rob Kurvers voorgaat. Aanvang: 9:30 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Tot nader order is er geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Maar wie een kaarsje wil opsteken bij het Maria-altaar kan op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend tussen 9:00-11:00 uur aanbellen bij het secretariaat. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pfd) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Wie de zaterdagviering wil bijwonen gelieve zich aan te melden via het secretariaat, bij voorkeur op vrijdag tussen 9:00-11:00 uur. Lees de instructie: Welkom terug in de Kerk (pdf). — Zaterdag 17 oktober is er een eucharistieviering waarin pater Adri Kortekaas O.S.B. voorgaat. Aanvang: 19:00 uur. — Vrije toegang tot het kerkgebouw: dagelijks, 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 18 oktober is er een eucharistieviering waarin pater Adri Kortekaas O.S.B. voorgaat. Aanvang: 11:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina


STAPHORST, KERK EN CORONA — KORTE KATECHESE (12)

Zo moeilijk om vol te houden, ook met Corona. Aboutaleb, een inspirerende atleet en Jezus wijzen ons een weg…   Bas van Pampus, pastoraal werker

Bekijk de video