Mededelingen & nieuws (21 april)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 21 april 2021.

Beste parochianen,

Komende zondag viert de kerk Roepingenzondag en dat hangt samen met het evangelie. Daarin noemt Jezus zichzelf de goede herder die zijn schapen kent, voorgaat en beschermt. Misschien denken we op deze Roepingenzondag spontaan aan priesters, paters, zusters, diakens, kortom, aan mensen die hun leven als herder toewijden aan God en zijn Kerk. Dat is zeer goed, want die hebben zeker nodig. Maar er gaan nog een gedachte aan vooraf!!

Jozef — De paus heeft een brief geschreven b.g.v. Roepingenzondag die gaat over het leven van Jozef. God kijkt naar het hart en in de heilige Jozef herkende Hij het hart van een vader, die in staat is leven te geven en voort te brengen in het leven van alle dag. De Heer wil de harten van vaders en moeders vormgeven: harten die open zijn, vrijmoedig in het geven van zichzelf, troostend en standvastig in het versterken van de hoop, schrijft de paus. In deze tijd van kwetsbaarheid hebben wij deze kwaliteiten hard nodig, zichtbaar in de mensen van de geloofsgemeenschap, voelbaar in de harten van de priesters en de diakens.

Drie sleutelwoorden — In het leven van de heilige Jozef zien wij drie sleutelwoorden voor ieders roeping: dromen, dienstbaarheid en trouw. In de dromen die de heilige Jozef ervaart in zijn leven zijn de dromen oproepen van God. Ze waren echter niet gemakkelijk om te aanvaarden.  Hij moest daardoor de plannen van zijn eigen leven veranderen en de mysterieuze plannen van God volgen. Het kind Jezus opnemen in zijn leven, vluchten naar Egypte en daarna weer terugkomen in  Nazareth. Jozef liet zich leiden door deze dromen, omdat zijn hart op God was gericht.

Dienstbaar en trouw — Heel zijn leven was hij dienstbaar en leefde Jozef geheel en al voor de ander. Dat kon hij , omdat hij ondersteund door de heilige Geest zichzelf kon geven aan de ander. Elke roeping wordt geboren uit de gave van jezelf, zegt de paus. Jezelf geven aan de ander!! En in de trouw kan een roeping rijpen: door iedere dag in het licht van jouw roeping jouw taak op je te nemen.  Dat geeft vreugde, niet de vreugde van een schaterlach na een goede mop! Maar een diepe innerlijke vreugde, blijdschap diep in je hart, een gevoel van verbondenheid met God en jouw naaste.

Geroepen — Ieder mens is geroepen om de actieve handen te zijn van de Vader door zichzelf in liefde te geven aan de medemens, wie wij zijn en wat wij hebben. We hebben alleen leven, zegt de paus, als wij het geven; we bezitten het pas echt als we het royaal weggeven. De heilige Jozef is ons tot voorbeeld, omdat hij door de dromen die God hem inspireerde, van zijn leven een geschenk heeft gemaakt.  God stort zijn Geest over ons uit om die weg te kunnen gaan. In de trouw kan zo de roeping van de mens groeien en rijpen.

Als wij in de geest van St Jozef onze gemeenschap zo kleuren, kunnen roepingen geboren worden tot het  diaconaat of priesterschap en de Kerk ermee verrijken. Heilige Jozef, bidt voor ons, zegen onze roepingen en onze diaken- en priesteropleiding Vronesteyn.

Mocht iemand zich geroepen weten tot het priesterschap of diaconaat neem gerust contact met mij op!! — Pastoor Walter Broeders, rector Vronesteyn


“Priesters en diakens vullen elkaar aan in de dienst voor onze parochies”, aldus bisschop Van den Hende. “Ze zijn voortrekkers, maar niet degenen die alles zelf moeten doen. Want juist door hun dienstwerk is het de bedoeling dat alle gedoopten zich bewust zijn van hun taak.”

“Op weg naar Roepingenzondag bid ik van harte dat deze Roepingenzondag een vruchtbare dag mag zijn van gebed, van bezinning, maar ook van het bewustzijn dat we samen de Kerk van Christus zijn, met vele roepingen die daarin een plaats hebben.”

Kijk en luister mee naar de bisschop, die spreekt over de bijzondere roepingen in de kerk (video via YouTube)


GEBED OM ROEPINGEN

Vader in de hemel,
U bent dichtbij ons gekomen in Jezus Christus uw Zoon.
In kracht van de Heilige Geest klinkt de oproep
om te geloven in de blijde boodschap en Jezus te volgen.
Geef ons ook in deze tijd moed en vertrouwen
om leerlingen te zijn van uw Zoon.

Geef ons priesters, om alle gedoopten te leiden op de weg van het evangelie.
Geef ons diakens die met heel hun hart in dienst staan van uw liefde. 
Help ons, om als leden van uw Kerk samen te getuigen van uw Rijk
in woord en daad. Door Christus onze Heer. Amen.

Onze Vader …
Wees gegroet …

Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen