Mededelingen & nieuws (19 mei)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 19 mei 2021.

Beste parochianen,

Met de dood van Judas was het apostelcollege incompleet geworden. Met Matthias werd het twaalftal hersteld. Matthias was een leerling van Jezus, maar wel uit de wijdere kring. Waren het de twaalf stammen van Israël als fundament van het Joodse volk, nu zijn het de 12 apostelen, die het fundament mogen zijn van Gods Boodschap aan de hele wereld. De apostelen weten absoluut nog niet welke taak hen wacht. Ze kennen de vreugde van de nabijheid van de Heer toen zij met Hem meetrokken, drie jaren lang. Ze hebben die vreugde mogen ervaren toen Hij verrezen, aan hen verschenen is: aan Maria Magdalena, aan Petrus en aan de andere apostelen. Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders, aan Jacobus en aan Paulus, zo staat er geschreven (1 Kor. 15).

Angst — Met de hemelvaart komt er een einde aan de lichamelijke aanwezigheid van de Heer onder de mensen. Daar zit Hij aan de rechterhand van de Vader! De apostelen durven niet naar buiten te gaan, te getuigen van de vreugde van de Heer! Nee, ze keren in zichzelf, sluiten zich op en laten zich niet zien. De vreugde is veranderd in angst. Hun Heer was gestorven en hun toekomst, de verkondiging van het Rijk van God leek in duigen te zijn gevallen. Alles lijkt voorbij, alles is geschiedenis!! Maar Hij laat ons niet alleen, Hij belooft ons de Parakleet, de Helper: de Heilige Geest. Hij geeft toekomst.

Vreugde — Maar plotseling kwam er uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Zij werden vervuld van de Heilige Geest. De Geest des Heren maakte de apostelen enthousiast, verbond hen aan elkaar en zette hen in beweging! Het was God zelf die de angst, de eenzaamheid en het gebrek aan zelfvertrouwen doorbrak en de mensen bond aan elkaar in de taal die iedereen spreekt, waarin ieder mens wordt verstaan: de taal van de Geest. Dat is de taal van liefde, want God is liefde en bindt mensen in liefde (dus) aan elkaar.

Mijn Pinksteren — De apostelen zwierven over de hele wereld en vertelden de mensen over de Heilige Geest. ‘Hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen je het geloof hebt aangenomen’, vroeg Paulus in Efeze. ‘We weten niet eens of er een heilige Geest is’, was het antwoord. En nadat Paulus hun de handen had opgelegd kwam de Heilige Geest over hen. Kennen wij de Heilige Geest? Vragen wij om de Heilige Geest? De Geest van liefde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid (Gal. 5) moge over ons komen.

Een mooi Pinksterfeest toegewenst! — Pastoor Walter Broeders


VOORBEREIDING H. VORMSEL IN REGIO OOST

Beste kinderen, ouders en verzorgers,

Na de sacramenten van het Doopsel en de Eerste Communie is het sacrament van het Vormsel de derde en laatste stap in de geloofsopvoeding: vervulling met de Heilige Geest. Op 30 oktober 2021 komt de bisschop het H. Vormsel weer toedienen.

In de Regio Oost van de Petrus-en-Paulusparochie willen de drie parochiekernen (Goede Herder, Sint Jan en Laurentius) dit gezamenlijk gaan voorbereiden. Wij nodigen dan ook graag de kinderen uit groep 8 en de eerste groep van de middelbare school uit om deze stap mee te maken.

Wil je meer weten over het H. Vormsel? Kijk dan eens naar het filmpje Bewust Katholiek: Vormsel (via YouTube).

De eerste voorbereidende avond is 7 juni . Bij contact krijgt u de informatiebrief gemaild waar alles in staat.

Voor vragen of opgave (graag met naam, adres en telefoonnummer) kunt u mailen naar:

  • Sint Jan: wilmakraan@casema.nl
  • Laurentius: marianneturk2016@gmail.com
  • De Goede Herder: jeanekehulst.zw@gmail.com

Met hartelijke groet — Anneke de Jong, Wilma Kraan, Marianne Turk en Jeaneke van der Hulst