Mededelingen & nieuws (1 september)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 1 september 2021.

Beste parochianen,

In 2015 sloot paus Franciscus zich aan bij de orthodoxe kerk en riep 1 september ook voor de Rooms-Katholieke Kerk uit tot jaarlijkse Werelddag van gebed voor de zorg voor de schepping. Hiermee wordt de maand van de schepping geopend, dat duurt tot het feest van H. Franciscus, 4 oktober. Met zijn encycliek Laudato Si vestigde paus Franciscus de aandacht op de vervuiling van ons gemeenschappelijk huis en legde hij uit, dat als de uiterlijke woestijnen zich in de wereld vermenigvuldigen, omdat de innerlijke woestijnen zo uitgestrekt zijn geworden, is de ecologische crisis een oproep tot een diepgaande innerlijke bekering. (Laudato Si 217)

Bekering — De paus roept ons allen op tot een diepgaande innerlijke bekering. Welke wereld willen wij nalaten aan onze kinderen? De aarde warmt op, omdat we steeds meer broeikasgassen uitstoten. We spreken met elkaar over de klimaatcrisis en zien verandering van ons weer. Natuurlijk kijken wij naar de politiek en roepen dat er maatregelen moeten komen om dit terug te dringen. De klimaatakkoorden van Parijs uit 2015 zijn daar een voorbeeld van. Maar er is ook een eigen persoonlijke verantwoordelijkheid, misschien is dat wel de reden waarom de paus oproept tot een diepgaande innerlijke bekering.

Gave en opgave — De aarde is een gave van God, die wel zo beschermd dient te worden, opdat wij haar met droge ogen en opgeheven schouders aan onze kinderen door kunnen geven. De paus roept daarom ook op te strijden tegen een cultuur van verspilling. Zijn woorden zijn voor ons christenen een spiegel om ons eigen gedrag te onderzoeken en consequenties aan te verbinden. Wat kan ik persoonlijk doen om die verspilling tegen te gaan? En natuurlijk denk ik, dat wat ik doe een druppel is op een gloeiende plaat. Maar het adagium blijft: verbeter de wereld en begin bij jezelf.

Aan de slag? — Korter douchen, oud brood roosteren, minder plastic, meer fietsen, afval scheiden, meer genieten van de natuur, een goed voorbeeld geven aan elkaar, zomaar voorbeelden die mij te binnen schieten. Daarbij vooral er samen over spreken: in het gezin, de familie en de gemeenschap. Zie hiervoor de website: www.voedingscentrum.nl/nl/thema/minder-verspillen.aspx

Doe je mee? Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders 


PERIODE VAN DE SCHEPPING

Ieder jaar wordt tussen 1 september en 4 oktober de Periode van de Schepping gehouden. In deze periode wordt in de kerken extra aandacht gevraagd voor de zorg voor de Schepping. In samenwerking met het Belgische Ecokerk, brengt de Laudato si’ werkgroep Nederland ook dit jaar weer materiaal hiervoor uit.

Zo is er een brochure beschikbaar met suggesties voor liturgie, bezinning en activiteiten. Voor Vlaanderen en Nederland is een brochure (pdf) gemaakt met suggesties om als gemeenschap stil te staan bij de Scheppingsperiode. Daarbij staan de zeven doelstellingen van het internationale Laudato si’-platform centraal (zie ook bovenstaande afbeelding):

1. Antwoord geven op de “Schreeuw van de Aarde”: streven naar
koolstofneutraliteit door het gebruik van fossiele brandstoffen te
verminderen en over te schakelen naar hernieuwbare energie,
inspanningen doen om de biodiversiteit te beschermen en te
bevorderen, de toegang tot zuiver water voor iedereen te
verzekeren, enz…

2. Antwoord geven op de “Schreeuw van de Armen”: de verdediging van alle leven op aarde, en van het menselijk leven vanaf het begin
tot de dood, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen zoals
inheemse gemeenschappen, migranten, kinderen die risico lopen in
slavernij terecht te komen, enz…

3. Ecologische economie: duurzame productie, eerlijke handel,
ethische consumptie, ethische investeringen, divestment uit fossiele
brandstoffen en elke economische activiteit die schadelijk is voor de
planeet en de mensen, investeringen in hernieuwbare energie, enz…

4. Een eenvoudige levensstijl: een sober gebruik van materialen en
energie, het vermijden van plastic voor eenmalig gebruik,
overschakelen naar een meer plantaardig dieet en vermindering van
vleesconsumptie, meer gebruik maken van het openbaar vervoer en
vermijden van vervuilende transportmiddelen, enz…

5. Ecologische opvoeding: het opnieuw doordenken en
herontwerpen van leerplannen, de hervorming van
onderwijsinstellingen in de geest van integrale ecologie, het creëren
van ecologisch bewustzijn en actie, het bevorderen van ecologische
keuzes van jongeren, leerkrachten, opvoeders en pedagogen, enz…

6. Ecospiritualiteit: het herstellen van een religieuze visie op Gods
schepping, het contact met de natuurlijke wereld aanmoedigen in
een geest van verwondering, lof, vreugde en dankbaarheid, het
bevorderen van scheppingsgerichte liturgische vieringen, de
ontwikkeling van ecologische catechese, gebed, retraites, vorming,
enz…

7. Nadruk op betrokkenheid van de gemeenschap en op
participatieve acties voor de zorg voor de schepping op lokaal,
regionaal, nationaal en internationaal vlak
: bevordering van
belangenbehartiging en van campagnes die mensen opzetten, vanuit
de nauwe band met de streek of het grondgebied en de plaatselijke
ecosystemen, enz…