Medelingen & nieuws (25 januari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 26 januari 2022.

Deze maand gaat de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie weer van start. Kinderen en ouders bereiden samen de gang naar het altaar toe. God geeft hen voedsel voor onderweg. Met hun ‘amen’ geven zij antwoord op de vraag: wil jij met Mijn Zoon verbonden zijn? Voor de kinderen een bijzonder moment, alsook voor de ouders. Maar ook voor de geloofsgemeenschap. Jonge kinderen die kiezen voor Jezus, voor een leven met Hem.

Uittocht — Op de avond voor zijn lijden en sterven at Jezus met zijn leerlingen het Joodse Paasmaal. Tijdens die maaltijd stelde Jezus de eucharistie in. Het Joodse Pesach of Paasfeest is de gedachtenisviering van de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij in Egypte. U weet, het volk van God is door hongersnood uit het land van Kanaän in Egypte terecht gekomen, groot geworden als volk en door de Farao geknecht, onderdrukt. Mozes hoort bij het brandende braambos de stem van God: ‘Bevrijd mijn volk’. Mozes werpt tegen dat hij ongeschikt is, stottert etc. Maar God antwoordt: ‘Bevrijd mijn volk’. En dan gaat het volk onder leiding van Mozes op weg. En om die uittocht uit Egypte te gedenken, houdt iedere Jood de Pesachmaaltijd.

Eucharistie — Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: ‘Neemt, eet dit is mijn lichaam.’ De beker met wijn maakt Hij tot ‘mijn bloed van het Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonden’ (Mt 26: 26–28) In het contact van het joodse Paasmaal riep Hij daarmee de herinnering op aan het bloed van het lam in de nacht van de uittocht uit Egypte. Zo duidde Jezus op de vooravond van zijn lijden zichzelf als het nieuwe Paaslam, dat met zijn eigen bloed mensen bevrijding van zonden zal brengen.

Een Nieuw Verbond — Het Oude Verbond, de band tussen God en de mensen, werd bekrachtigd toen God het volk Israël uit de slavernij bevrijd had en op de Sinaï een verbond met hen gesloten had, hen de Thora, zijn heilige leefregels gegeven had, opdat zij als een nieuw priesterlijk volk in vrijheid en met toewijding Hem zou kunnen dienen. Zo legde Jezus door zijn woorden en handelingen bij het Laatste Avondmaal de grondslag voor een nieuwe Messiaanse gemeenschap, die bedoeld is voor de gehele mensheid.  Een nieuw Verbond dus. Kenmerkend: de verbondenheid met Jezus, de eenheid met Hem.

Symbolen — In de eucharistie, als wij lezen uit de Schriften en ook in de dienst van het altaar zijn er uiterlijke houdingen en gebaren die ons helpen om het geheim steeds beter te leren kennen. Zulke riten richten onze aandacht op wat de Heer ons geven wil. Voor het evangelie bv. worden we uitgenodigd een bijzonder gebaar te maken, dat eigenlijk bij veel mensen verdwenen is. We teken drie kruisjes: op het voorhoofd, op onze mond  en op onze borst. Het is een woordloos gebed; dat het evangelie door mag dringen in ons denken, in ons spreken en in ons diepste innerlijk. Zo stellen we ons open voor Christus.  Dit symbool is het waard om opnieuw door ons gebruikt te worden.

Nogmaals: eucharistie — Dit woord betekent dankbaarheid. Zeg altijd voor alles dank aan God. (Ef. 5), zegt Paulus tegen ons. Dankbaarheid in het besef dat wij ons leven niet in de hand hebben, maar dat veel goeds ons zomaar geschonken wordt. Mag ik u vragen om voor onze kinderen, die hun eerste Communie gaan doen en voor hun ouders te bidden: dat zij mogen groeien in geloof en opgenomen mogen worden in een warme gemeenschap, die wil leven met en voor Jezus.

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders


OVERLEDEN: PATER LEO VAN ULDEN O.F.M.

Op maandag 24 januari is overleden pater Leo van Ulden O.F.M., in de leeftijd van 79 jaar. Pater van Ulden was sinds begin vorig jaar ernstig ziek. De minderbroeder franciscaan, geboren in Leiden, werkte tot aan zijn emeritaat in 2011 als priester, pastoor en vicaris in het bisdom Groningen.

Daarna heeft hij, teruggekeerd naar zijn moederstad, nog vele jaren het pastoraal team van de HH. Petrus-en-Paulusparochie ondersteund. Met grote regelmaat ging Van Ulden voor tijdens vieringen in de regio’s zuid en oost, met zijn geliefde Hartebrugkerk als thuisbasis. Zijn preken uit het blote hoofd, gekruid met humor, gaven blijk van een onconventionele maar altijd leerzame kijk op het leven.

De uitvaart van pater Van Ulden zal plaatsvinden op dinsdag 1 februari in de Hartebrugkerk, om 12:00 uur. In verband met het afstandsprotocol van 1,5 meter in de kerk is het helaas niet mogelijk om de dienst zonder uitnodiging bij te wonen, maar belangstellenden zullen via een live stream de uitvaartdienst kunnen volgen.

Lees het ‘In Memoriam’ van Jan van den Eijnden ofm op de website van de minderbroeders franciscanen.


VIERINGEN IN DE GOEDE HERDERKERK: EEN TERUGBLIK OP 2021

Het coronavirus zorgde in 2021 voor onrust, ook in onze kerk. Allerlei beperkende maatregelen – ingesteld door overheid en bisschoppen – zorgden ervoor dat het kerkbezoek gedurende het hele jaar aan een maximum gebonden bleef. Instructies volgden elkaar regelmatig op. Ter herinnering een kort overzicht.

In de eerste weken van januari mochten maximaal 30 parochianen de kerk bezoeken. In de periode van 24 januari – 28 maart (de verscherpte lockdown met avondklok!) waren parochianen in het geheel niet welkom, ook niet in de Goede Week en tijdens de paasvieringen. Vanaf 28 maart gold een maximum van 30 kerkgangers, na 5 juni verruimd tot 50 en met als relatief hoogtepunt: buiten koffiedrinken en een praatje maken! Zie foto. Enkele weken later (26 juni) werd  het maximum als zodanig losgelaten maar bleef 1,5 m afstand houden maatgevend. Voor ons kerkgebouw betekent dit dat ca. 70 parochianen fysiek de vieringen kunnen bijwonen. Met ingang van 26 september werd het houden van 1,5 meter afstand en de mondkapjesplicht losgelaten en mochten we weer koffie drinken in het atrium.

Maar begin december maakten oplopende besmettingscijfers het alweer noodzakelijk om nieuwe beperkingen in te stellen: geen vieringen en kerkelijke bijeenkomsten na 17:00 uur. Geen koffiedrinken meer. Vanaf 20 december: maximaal 50 kerkgangers, op 1,5 meter afstand en met mondkapjes op. En helaas bleek het weer onmogelijk om met Kerstmis de nachtmis bij te wonen.

Gelukkig is er de website kerkdienstgemist.nl. En gelukkig heeft onze kerk een camera en een geluidsinstallatie – bediend door enkele onvolprezen vrijwilligers, die alle vieringen in 2021 via de live stream naar de huiskamers van onze parochianen brachten! Iedereen die thuis een internetverbinding en een smartphone of computer heeft, kon meevieren, dankzij de weblog wekelijks voorzien van een pdf met de orde van dienst.

De online vieringen werden druk bezocht! Hier volgt een overzicht van het aantal keren dat er per maand werd ingelogd op onze live stream:

januari (450) – februari (387) – maart (450)
april (584) – mei (389) – juni (287)
juli (281) – augustus (391) – september (275)
oktober (454) – november (376) – december (851)

Een korte toelichting bij deze cijfers. De uitschieters naar boven in april en december hebben uiteraard te maken met de extra belangstelling voor twee paasvieringen en drie kerstvieringen – waarbij bovendien geen fysiek kerkbezoek mogelijk was. Als we deze vijf vieringen aftrekken van het totaal aantal inlogs (5171-708), komen we op 4467 inlogs voor 48 vieringen. Dat is een gemiddelde van 93 inlogs per viering. De medewerkers van kerkdienstgemist.nl rekenen zelf met een gemiddelde van twee mensen die per inlog meevieren. Misschien is het realistischer om iets behoudender te calculeren en uit te gaan gaan van 1,5 i.p.v. 2 als gemiddelde. Maar dan nog komen we met deze schatting uit op een respectabel gemiddelde van ca. 140 parochianen per online viering …

Buiten deze cijfers vallen dan nog de uitvaartdiensten die bijna zonder uitzondering (op verzoek van nabestaanden) ook zijn gestreamd. Hetgeen onze kerk – naast de familiekamer en goede service van het cateringteam – tot een extra aantrekkelijke locatie maakt voor uitvaartondernemers. De uitvaartdienst van pastoor Jan Schlatmann trok niet alleen een volle kerk maar bleek ook online zeer druk bezocht (453 inlogs).

Meevieren via kerkdienstgemist.nl (live of terugkijkend, want de vieringen blijven enige tijd op de website staan) heeft inmiddels duidelijk zijn waarde bewezen. Reden waarom begin februari de geluids- en beeldtechniek in de kerk deels worden vernieuwd en verder verbeterd.

Beheercommissie parochiekern De Goede Herder


LAATSTE NIEUWS: BISSCHOPPEN VERSOEPELEN CORONAMAATREGELEN MET INGANG VAN 26 JANUARI

De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen.

Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk.

Lees meer (via rkkerk.nl)