7e zondag door het jaar (19-20 februari)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 19-20 februari 2022: 7e zondag door het jaar: Sir. 27,4-7 – 1. Kor. 15,54-58 – Luc. 6,39-45


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 20 februari is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongeren koor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 20 februari is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Ad van der Helm voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Nigel Hutson. Aanvang: 9:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl  — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 20 februari is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (19 februari): Uit dankbaarheid. — Voor Adranus van der Geest.

Parochiekern De Goede Herder (20 februari): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Pater Leo van Ulden, Hans van Ruiten. — Voor Nel Bruines-Overmeer, Lies en Adriaan Vreeburg, Annie en Dick van der Hulst, Jan Straathof, Simon Honselaar, Mieke Kransse-Willems, Regina Paardekooper, Martin van Tilburg, overleden Familie Liem, Anneke van Rooijen-Vijlbrief;
Vader, moeder en Bert van der Hulst, Siem Heemskerk.

Parochiekern H. Laurentius (20 februari): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Kees van Dijk, Aad van Dijk, familie van de Bosch-van Haaster, Jan Hubert-Frauenfelder, Paul Ammerlaan, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman, Remco van den Bosch, Pater Leo van Ulden.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 27 februari is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Nigel Hutson. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken.

Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 20.2.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 26 februari is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 27 februari is er een eucharistieviering waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

VERDERE VERSOEPELING VAN CORONAMAATREGELEN

Vanaf 25 februari zijn in heel Nederland de anderhalve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht en de bisschoppen hebben besloten dat met ingang van 25 februari ook te laten gelden voor de rooms-katholieke Kerk. Voor het weekend van 19 en 20 februari gelden nog de huidige coronaregels in de kerk.

De versoepelingen die de overheid vanaf vrijdag 18 februari in liet gaan (met name het loslaten van de anderhalve meter afstand en de mondkapjesplicht) gelden voor locaties waar een coronatoegangsbewijs getoond moet tonen. Omdat eerder is besloten voor deelname aan vieringen geen coronatoegangsbewijs te vragen, blijven de huidige coronaregels in onze kerk gelden tot 25 februari. Lees meer (via bisdomrotterdam.nl)


SYNODALE GESPREKKEN

Ter voorbereiding op de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ (2023) stuurde het Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome vorig jaar aan alle bisdommen wereldwijd documenten voor de ‘diocesane fase’ van gebed en gesprek.

Diocesane fase van een bisschoppensynode? Inderdaad, want paus Franciscus benadrukt dat een synodaal gesprek zich niet dient te beperken tot bisschoppen. In zijn toespraak ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van de bisschoppensynode (Tweede Vaticaans Concilie) in 2015 gebruikte Franciscus de term “synodaliteit” om te verwijzen naar de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle leden van het volk van God voor het leven van de Kerk.

De diocesane fase — gesprekken met priesters en leken in elk bisdom, met de Heilige Geest als hoofdrolspeler — begon in oktober 2021 en zal worden afgerond in april 2022 in een schriftelijke synthese van maximaal tien pagina’s die elke nationale bisschoppenconferentie zal opstellen, gevoed door rapportages van hun afzonderlijke bisdommen (die eveneens maximaal tien pagina’s mogen omvatten).

De voorbereidingsdocumenten bevatten tien kernthema’s met vragen die het Secretariaat van de Bisschoppensynode aanreikt als uitnodiging tot gesprek. De bisschoppen kunnen deze vragen bespreken in de diocesane gremia die er zijn en ook met specifieke groepen. Niet alle thema’s hoeven aan bod te komen, zo geeft het Secretariaat aan. De thema’s kunnen worden gekozen die het meest relevant zijn voor de lokale situatie.

De Nederlandse bisschoppen kozen drie thema’s: (1) Vieren, (2) Medeverantwoordelijk voor missie, (3) Dialoog in Kerk en samenleving. Deze drie thema’s worden thans in alle parochies van de Nederlandse bisdommen besproken. Ook in onze Petrus-en-Paulusparochie, waarbij uit elke parochiekern enkele parochianen meepraten. Voor meer informatie over de synodale gesprekken in ons bisdom zie de bijdrage in het bisdomblad Tussenbeide (pdf) en de website bisdomrotterdam.nl

De Vlaamse bisdommen laten wel alle thema’s aan bod komen in de diocesane fase. Voor een overzicht van de tien gespreksonderwerpen zie webpagina ‘Samen leren om samen kerk te zijn. Hoe? Dat lees je hier‘ (via kerknet.be).

Paus Franciscus streeft naar een structureel synodale Kerk: een kerk “waar iedereen zich thuis kan voelen en aan bijdragen. We zullen een luisterende Kerk worden, een nabije Kerk”. Deze en ook enkele andere behartenswaardige uitspraken deed Franciscus in zijn preek bij de opening van de synode op 10 oktober 2021. Lees meer (via kerknet.be).