Mededelingen & nieuws (23 februari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 23 februari 2022.

Op 22 februari viert de kerk het feest van St. Petrus Stoel. We vieren dan de eenheid van onze rooms katholieke kerk, die gevestigd is op Sint Petrus, de steenrots, de eerste van de apostelen en zijn opvolgers. Wij horen dan in de Schrift Jezus zeggen tegen Petrus: ‘Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal ik mijn Kerk bouwen” (Mt. 16,18)’.   

Catedra — Om de eenheid te visualiseren zit een bisschop op een bijzondere stoel, de catedra. Ook de bisschop (de paus) van Rome heeft zo’n stoel. Die stoel bevindt zich in het prachtige beeldhouwwerk van Bernini in de absis van de kerk. De bronzen stoel wordt omgeven door vier kerkleraren: Augustinus, Ambrosius, Athanasius en Johannes Chrysostomus. En daarin zit een houten stoel, waarschijnlijk de stoel die Karel de Grote gegeven heeft aan paus Johannes VIII in de negende eeuw als dank voor de kroning. Die houten stoel is de cathedra, de stoel van de bisschop van Rome. Symbool van de eenheid. De stoel of ‘cathedra’ is immers de plaats van waarop alle pausen sinds Petrus, hun kerkelijke macht hebben uitgeoefend. Vandaar de bekende Latijnse uitdrukking ‘ex cathedra’!!

Raam — De stoel heeft verbinding met het bekende raam met de duif, het symbool van de heilige Geest, omgeven door engelen die de glorie van de Heilige Geest als een lichtbron laat tonen. Zoals de stoel verbonden is met het raam, zo is de paus, ja de kerk verbonden met de wereld. Want het raam geeft toegang, zicht op de wereld. Maar de Kerk is zelf ook een raam, waardoor God naar onze wereld komt. De vier kerkleraren herinneren ons aan de Schriften en het leergezag, waar de kerk een bijzondere relatie mee hebben.

Liefde — Daarbij is de liefde belangrijk. Ons geloof is onlosmakelijk verbonden met de liefde, zonder liefde geen authentiek geloof. Die liefde is zichtbaar in de eucharistie, gevierd in de kerk, waarin Christus zich in liefde de mens omarmt. Die liefde leidt omhoog, naar het raam, de wereld in, net zoals de Heilige Stoel van Petrus verbonden met het lumineuze raam, waarop de glorie van de Heilige Geest, die iedere pelgrim ziet, als hij of zij de Sint Pieter bezoekt.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


OVERLEDEN: TON BUIKSTRA

Op zaterdag 19 februari is overleden de heer Antonius Cornelis Buikstra, in de leeftijd van 92 jaar.

De uitvaartdienst voor Ton Buikstra wordt gehouden op zaterdag 26 februari in de Goede-Herderkerk. Voorganger in de eucharistieviering is pastoor Walter Broeders. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 11:00 uur.

Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk.


LAUDATO SI: ZORG OM ONS GEMEENSCHAPPELIJK HUIS

Het is u vast niet ontgaan, dat er in onze parochie HH. Petrus en Paulus een werkgroep ‘Laudato Si’ bestaat. Regelmatig kunt u op onze weblog ‘Uit de Schaapskooi’ hun nieuwsbrief lezen (hieronder de laatste aflevering!). Enthousiaste mensen, die zich geroepen voelen om hun zorg om en hun zorg voor de Schepping uit te dragen en dit met medeparochianen te delen.

Deze mensen komen uit de parochiekernen van Regio Zuid. Het gaat ons echter allemaal aan om zorg te dragen voor onze Moeder Aarde. En daarom zoeken wij uit de kernen van Regio Oost mensen die de werkgroep willen versterken met hun inbreng.

Bent u bezig om uw leven zo in te richten, dat hiermee uw zorg voor ons gemeenschappelijk huis door een ecologische bekering tot uitdrukking komt, dan ligt het misschien voor de hand om u aan te sluiten bij de werkgroep en de boodschap mee te helpen uitdragen.

Laudato Si is een wereldwijde beweging, die aan de oproep van paus Franciscus gehoor wil geven, in het voetspoor van zijn naamgenoot, Sint Franciscus van Assisi, wiens beroemde ‘Zonnelied’ (in vertaling) aldus begint:

Wees geprezen (Laudato si), mijn Heer
door onze zuster, moeder aarde
die ons voedt en leidt
en allerlei vruchten voortbrengt
bonte bloemen en planten …

Voor informatie: Marlene Falke-de Hoogh p.w. – Telefoon 06 532 491 87  – Email: m.dehoogh@hotmail.com

Namens de Werkgroep Laudato Si – Regina Krowinkel

En er is ook weer een nieuwe aflevering verschenen van de Laudato Si-krant, nummer 27 (pdf). In deze aflevering onder meer: Stof tot nadenken — Quatertemperdagen — Over bloemen gesproken — Franciscus in beeld, deel 1. — Handreiking voor de 40-dagentijd 2022, deel 1 (goede voornemens).


NKV START SYNODE-PROJECT: ZIJ HEEFT EEN VERHAAL

Het Netwerk Katholieke Vrouwen is in januari gestart met het project: Zij heeft een verhaal. Uitdrukkelijk nodigt paus Franciscus vrouwen uit om van zich te laten horen in aanloop naar de bisschoppensynode van 2023. Want paus Franciscus wil dat er de komende twee jaar samen wordt nagedacht over onder andere de positie van de leken in de kerk, en hoe zij samen meer zichtbaar kunnen worden.

Bisdommen, parochies en andere kerkelijke organisaties gaan ook met elkaar in gesprek over de thema’s van de synode. Het initiatief van het Netwerk Katholieke Vrouwen legt de nadruk op de stem en de rol van de vrouw in de kerk. Alle geluiden samen vormen straks het materiaal voor de bisschoppensynode in 2023.

​Het NKV ziet dit als een historisch moment en als een unieke kans om vrouwen uit te nodigen en te stimuleren om hun verhaal te laten horen. Hoe kunnen katholieke vrouwen deelnemen aan deze consultatie? Op twee manieren:

  • Door een vragenlijst in te vullen. Dit kan online nog tot 31 maart. De vragenlijst (ziehier een pdf-versie) is anoniem. Op dit moment hebben al ruim 1600 vrouwen de online vragenlijst ingevuld.
  • Door deel te nemen aan een groepsgesprek met een aantal vrouwen, vriendinnen uit parochie, vriendenkring, vrouwengroep, kbo-afdeling, dispuut, kring. Er is een handleiding (pdf) beschikbaar om zo’n gesprek te structureren.

Alle antwoorden worden verzameld en verwerkt tot een rapportage en door bisschop De Korte, referent van de Vrouw in de Kerk, meegenomen in zijn verslag naar de landelijke rapportage. De rapportage wordt ook rechtstreeks aangeboden aan de Vaticaanse commissie die de bisschoppensynode 2023 voorbereidt.

Meer informatie? Ga naar de website van het Netwerk Katholieke Vrouwen (unkv.online)

Het Netwerk Katholieke Vrouwen is een open netwerk van en voor vrouwen die vanuit hun katholieke levenshouding de volgende zaken van belang vinden:
— Ontmoeting en verdieping rondom levensbeschouwelijke en maatschappelijke thema’s;
— Opkomen voor de positie en belangen van vrouwen in kerk en maatschappij;
— Samenwerken en krachten bundelen met zusterorganisaties in Nederland, Europa en elders in de wereld.