Mededelingen & nieuws (23 juni)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, donderdag 23 juni 2022.

Beste parochianen,

Een kapelaan in de parochie kreeg bezoek van zijn bisschop. Na het gesprek en bij het verlaten van de kamer zag de bisschop een H. Hartbeeld zonder handen en zonder hoofd! ‘Maar kapelaan, een beeld van de Goede Herder zonder hoofd en zonder handen?’ Het antwoord van de kapelaan was: ‘Maar, Monseigneur, het gaat toch om het hart’!

Hoogfeest — De vrijdag na Sacramentszondag is het Hoogfeest van het heilig Hart. Een bijzonder feest. Reeds lang in de geschiedenis vieren wij Gods’ liefde zichtbaar in Jezus heilig Hart. Maar sinds de verschijning van Jezus aan de kloosterzuster Heilige Margaretha Maria Alacoque van de Orde van de Visitatie in de 17e eeuw is dit feest wijder verspreid. De Heer Jezus deelde haar mee en vroeg om de eerbied voor de eucharistie te vergroten en zijn liefde te verspreiden in de wereld van vandaag!

Sociale aandacht — Zijn liefde hebben wij nodig. Bijzonder is dat bijvoorbeeld gebleken in het voorbije verleden in de sociale aandacht voor de mens in nood. In de tv-serie en musicalbewerking Dagboek van een Herdershond ijvert de jonge kapelaan voor de mensen die in hun leven het onderspit delven, omdat zij niet meekunnen komen in de vooruitgang. Zij blijven achter door standsverschil; geen toegang tot onderwijs en geen sociaal vangnet zijn hiervan de oorzaak. Gelukkig heeft de overheid, maar ook de kerk hier heel hard aan gewerkt. Tot op de dag van zien en lezen wij hierover in de media en tot op de dag van vandaag moeten wij hier ook aan blijven werken.

Vluchtelingen — Afgelopen maandag was het Wereldvluchtelingendag.  Meer dan 100 miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht, waarvan 40 miljoen kinderen. Mensen die moeten vluchten en niet weten waar naar toe te gaan. Grote problemen op wereldniveau, maar ook op lokaal niveau. Hoe gastvrij zijn wij voor de ander, vooral voor de ander in nood?

Opladen — Als je van iemand zegt: Hij of zij heeft een ruim hart, dat betekent dit, dat in zijn of haar leven ruimte is voor de ander. Een hart hebben dus voor de ander. Jezus liet ons dat zien. Zijn liefde voor de medemens was groot, zo groot, dat Hij zijn leven voor ons gaf. De liefde van de Vader voor de mensen gaf Hem geen rust. Je leven geven aan de ander … dat kunnen we des te meer, als wij ons eigen hart openen voor zijn liefde voor ons. Je hart openen voor zijn liefde. Hij komt tot ons in de Heilige Eucharistie. Het Brood gebroken, zo brak Hij zijn leven voor ons. Kom naar de eucharistie en ontvang Zijn Liefde.

Een telefoon kan weinig doen, als deze niet is opgeladen.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 13E ZONDAG DOOR HET JAAR

25-26 juni – 13e zondag door het jaar: 1 Kon.19,16b.19-21 – Gal. 5,1.13-18 – Luc. 9,51-62


Op zaterdag 25 juni is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 26 juni is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Ad van der Helm voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 26 juni is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor (cantor). Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (25 juni): Voor Wim van Veen en overleden familie, pastoor van der Plas, Cock van Meurs.

Parochiekern De Goede Herder (26 juni): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Noor Lohmeijer. — Voor Frans en Lex Winkelhuis, Sacha Lim, Toon en Mien Hockx, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven, Trees Hosman-van der Maas, Corrie Einfeld-Pfenniger, Hans en Lidy van Ruiten, Ton Buikstra, Gitty Kok, Vader, moeder en Martien Hendriks,
Regina Paardekooper.

Parochiekern H. Laurentius (26 juni): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor familie Van Boheemen-Van de Krogt, familie Van Wissen-Van Brecht, Jan van Wissen, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Leo van Bohemen, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman, Remco van den Bosch, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Cok Suijten, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Op woensdag 29 juni is er een woord- en gebedsviering. Voorganger is Heleen Brouwer. Aanvang: 10:00 uur. Aansluitend is er koffie drinken in de Herdershof. — Op zondag zondag 3 juli is parochiedag. De viering is extra feestelijk dankzij de medewerking van alle koren. En bij een feest hoort iets lekkers bij de koffie. Bakt u graag, dan is dit een goede reden om aan de slag te gaan. Het koffieteam staat op 3 juli klaar om uw baksels in ontvangst te nemen. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken.

Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 26.6.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juni (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (7)

Op zondag 19 juni werden diverse leden van het dames- en herenkoor gehuldigd wegens langjarige inzet voor de kerkmuziek. Alt Rie Berk, sopraan/alt Ann Duivenvoorden en sopraan Annie de Klein zijn 50 jaar koorlid en tenor Kees Vreeburg zelfs 60 jaar. Zij kregen niet alleen lof toegezwaaid van pastoor Broeders maar ook het gouden ereteken van de Sint-Gregoriusvereniging opgespeld. — António Pedrosa was bijna zes jaar organist van het dames- en herenkoor, en dat was een onvergetelijke muzikale samenwerking. Zijn virtuoze introducties op het halleluja-vers en contemplatieve improvisaties na de overweging deden vele kerkgangers beurtelings opveren en landen uit hogere sferen. Nog meer koorleden werden in het zonnetje gezet: zij die al langer dan 25 jaar actief zijn als koorlid en aldus aangemoedigd werden om ook dat gouden ereteken te verwerven … Er bleven nauwelijks koorleden achter om voor hen allen te applaudiseren. Gelukkig deden de kerkgangers dat in ruime mate. Proficiat allen! En: tot ziens, António!RAPPORTAGES SYNODAAL PROCES

“Participeren in een synodaal proces betekent dat wij ons plaatsen op dezelfde weg als het vleesgeworden Woord, dat wij volgen in Zijn voetstappen, luisteren naar Zijn woord en dat van anderen … Spreek je uit maar blijf niet gebarricadeerd in je zekerheden. Vaak verhinderen ze een open blik. Laten we naar elkaar luisteren.” Aldus sprak paus Franciscus eind oktober 2021 in een preek bij gelegenheid van de start van het synodaal proces over de toekomst van de katholieke kerk. Het is nadrukkelijk een oproep aan alle katholieken, niet alleen aan de bisschoppen, die in 2023 bij elkaar zullen komen om te beraadslagen over wat alle gesprekken wereldwijd aan inzichten hebben opgeleverd.

Paus Franciscus hoopt dat met deze synode de heilige Geest zal spreken in de Kerk. Met Pinksteren, het feest waarop de Kerk de uitstorting van de heilige Geest viert, hebben de Nederlandse bisschoppen de verslagen gepubliceerd van de vele gesprekken die de afgelopen maanden in de bisdommen zijn gehouden. Ook het bisdom Rotterdam heeft een rapport gepubliceerd, waaraan een gespreksgroep uit HHPP, met vertegenwoordigers uit alle parochiekernen, heeft bijgedragen. De uitkomsten van de diocesane fase van de synode worden verwerkt in een nationale synthese die deze zomer naar het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd. Onlangs maakte Jan Stuyt S.J. een tussentijdse balans op over de diocesane fase, in een essay dat verscheen via ignis.webmagazine.nl

Eind mei publiceerde het Netwerk van Katholieke Vrouwen een verslag van het synodeproject ‘Zij heeft een verhaal’, dat het begin dit jaar is begonnen en waarover de weblog al eerder berichtte (blogpost 23 februari). Buiten de diocesane aansturing van het synodaal proces om, maar als antwoord op een uitdrukkelijk verzoek van paus Franciscus zelf (“Vrouwen, ik nodig jullie uit: praat, laat je stem horen. Ik erken jullie frustratie en ongeduld.”) heeft NKV het klaargespeeld om ruim 2000 katholieke vrouwen in Nederland zich te laten uitspreken over hoe zij de katholieke kerk ervaren, over hun verlangens voor de toekomst. Hun bijdragen zijn verzameld in een rapport (pdf) dat werd aangeboden aan bisschop Gerard de Korte, als een boeket bloemen die met hun symbolische betekenis de bladzijdes versieren én de tekst verdiepen. Bisschop De Korte, referent Vrouw & Kerk, zal het rapport doorgeleiden naar het Algemeen Secretariaat van de Synode; het initiatief staat ook vermeld op de officiële website van de synode. Initatiefneemster Laetitia van der Lans werd op 12 juni ondervraagd over het project in het EO-programma ‘Dit is de zondag‘. Een informatieve introductie van 18 minuten voor wie zich interesseert voor het verhaal van de katholieke vrouwen in Nederland.

De rapporten van de bisdommen en van het NKV zijn meer dan alleen bouwstoffen voor de bisschoppensynode in 2023. Want het gaat hier ten diepste om een herwaardering van de rol van de gelovigen, die door paus Franciscus opgeroepen zijn om in gesprek te komen én te blijven over de toekomst van hun kerk, en die zo mede vorm te geven. Het synodaal proces is dus een continu proces, dat niet stopt na 2023. De samenleving is in beweging en de kerk zal, op de vleugels van de heilige Geest, moeten meebewegen, wil zij haar relevantie voor die samenleving niet verliezen.