Mededelingen & nieuws (16 november)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 16 november 2022.

Beste parochianen,

De parochiedag van afgelopen zondag vond ik zeer inspirerend. Mooie liturgie met onze drie koren, een goede afspiegeling van de verschillende generaties en een hartelijk samenzijn. Met deze ervaring in mijn hart lees ik momenteel een boek Samen Jong van Sabine van der Heijden (vertaling). Een onderzoek naar de vraag: wat maakt dat jongeren zich al dan niet aangetrokken voelen tot de kerk en tot het christelijke geloof.

Wat hebben kerken nodig om aantrekkelijk te zijn voor jongeren?  Wat opvalt is, dat de aantrekkingskracht van een kerk niet per se te maken heeft met de omvang van een gemeenschap, ook niet met de gemiddelde leeftijd, of de ligging van de kerk. Aansluiten bij de belevingswereld van jongeren, goede muziek en een goed verhaal dragen bij om aantrekkelijk te zijn voor jongeren, maar zegt het boek dat is niet het belangrijkste. Essentieel zijn zes kernwaarden. Ik zal er nu drie beschrijven en volgende week de volgende drie.

Prioriteit geven aan jongeren — Kinderen en jonge mensen hebben de toekomst. Jongeren en gezinnen prioriteit geven gaat om een cultuur, om een manier van denken voor de hele gemeenschap, waarbij in alles rekening wordt gehouden met jonge mensen, hen serieus nemen en van hen willen leren. We denken daarbij aan de opzet van het pastoraat, de invulling van vacatures  en de inrichting van de kerk. Voorrang geven aan jonge generaties betekent zeker niet dat ouderen verwaarloosd worden, maar dat een gemeenschap met alle generaties rekening houdt. De schrijver zegt: jonge mensen zijn als zout: met hun jeugdige energie smaakt alles beter. Belangrijk daarbij is ook de ontmoeting na de viering en het samen eten, dat schept een band. Jongeren het gevoel geven dat ze serieus genomen worden. Maak ze zichtbaar voor anderen.

Jezus’ boodschap serieus nemen — Volgens de onderzoekers gaat het in eerste instantie om een gemeenschap van mensen waarin zichtbaar wordt, dat het evangelie van Jezus niet een ‘smal’ verhaal is, maar ons hele bestaan raakt. Jongeren willen dat het evangelie impact heeft in het hier en u. Dat de boodschap zo wordt verwoord en gevierd dat het aansluit in het dagelijks leven: geen ticket voor hemel of wees goed voor elkaar, dat is allemaal te mager en te goedkoop. Geen abstracte woorden. De Kerk is een verzameling mensen rond Jezus, geroepen door Hem en gezonden in deze wereld om vertrouwen in God, hoop en liefde te delen (1 Kor.13). Wij mogen allen leerlingen worden van Jezus, wie we ook zijn, jong of wat ouder. Zo mogen wij in ons leven de vriendschap met Jezus onderhouden, in zijn nabijheid zijn en je door Hem laten veranderen naar zijn beeld.

Hart voor jongeren hebben — Jongeren willen gezien, gekend en geaccepteerd, geliefd worden. Zo zijn mensen in ontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat het contact met jongeren, met volwassenen gaat van hart tot hart. De mensen recht in de ogen aankijken en van elkaar houden, wie we ook zijn, wat we ook denken, voelen of geloven. Wie ben ik, ik ben een mens door God gewild, een geliefd kind. Waar hoor ik bij, ik hoor bij de onvoorwaardelijke liefde die ik voel in mijn kerkgemeenschap en hoe ben ik van betekenis, door deel te nemen aan de missie van Jezus. Als jongere hoef je niet te worden wat je maar wilt, maar mag je ontdekken welke gaven en talenten jij hebt gekregen on onderdeel te zijn van Zijn missie.

Dit zijn de eerste drie kernwaarden voor een gemeenschap die aantrekkelijk kunnen zijn voor jongeren. Daarbij moet wel worden verteld, dat het onderzoek een sterk protestants karakter kent, maar dat neemt niet weg dat wij de kernwaarden kunnen vertalen naar onze Rooms Katholieke gemeenschap. Wat mij sterk opvalt is, dat wij als volwassenen een manier van denken moeten blijven aanleren, opdat jongeren deel uit (blijven) maken van ons gemeenschappelijk leven. Ons richten  op persoonlijke relaties en betrokkenheid met hen. Dat vergt moed en durf.

Reageer rustig op deze column en help mee om de kerk zo op te bouwen dat jongeren zich thuis (blijven) voelen.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: CHRISTUS KONING

19-20 november – Christus Koning: 2 Sam.5,1-3 – Kol. 1,12-20 – Luc. 23,35-43


Op zaterdag 19 november is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 20 november is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 20 november is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor (cantor). Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (19 november): Voor Adrianus van der Geest, Gerardus van Kleef.

Parochiekern De Goede Herder (20 november): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Bep Lovink-Ouwerkerk. — Voor Lies en Adriaan Vreeburg, Simon Honselaar, Jan Straathof, Thom van Rooijen, Anneke van Rooijen-Slingerland, Aad Kuijken, Paula Lucas-Wellens, Anton Houdijk, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven.

Parochiekern H. Laurentius (20 november): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor familie van de Bosch-van Haaster, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Paul Ammerlaan, Jan Goeman, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Op woensdag 16 november is er een viering waarin Machteld Duijn voorgaat. — Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. Aanstaande vrijdagochtend is het secretariaat gesloten. — In verband met de gestegen energieprijzen zullen we de kerk minder verwarmen dan in voorgaande winters. Wilt u hiermee rekening houden door u extra warm te kleden of uw jas aan te houden tijdens de viering? Ook zal de deur aan de Rijndijkzijde voorlopig gesloten blijven, om koude luchtstromen zoveel mogelijk te vermijden. Gelieve via de achterzijde de kerk te betreden. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 20.11.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: november (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Op zaterdag 19 november is er Kerstmarkt in de kerk. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


KERSTCONCERT IN DE GOEDE-HERDERKERK (18 DECEMBER)

Op zondagmiddag 18 december is er in de Goede Herderkerk te Zoeterwoude-Rijndijk wederom een viering van lezingen en liederen op weg naar Kerstmis, geïnspireerd op de Anglicaanse traditie. Terwijl de bladeren vallen, de duisternis steeds vroeger invalt en het almaar kouder wordt, kunnen belangstellenden zich warmen aan zang en een boodschap van licht, onder de titel ‘Een ster ging op uit Israël’.

We lezen het verhaal van Jezus’ geboorte, maar beginnen in het Oude Testament, waar de komst van de Messias al wordt aangekondigd. De lezingen worden afgewisseld met Nederlandse en Engelse liederen (carols), nu eens vierstemmig gezongen door het koor, dan weer in samenzang met de aanwezigen. De zang wordt uitgevoerd door het parochiekoor van De Goede Herder, versterkt met een flink aantal projectzangers uit de regio. De repetities en uitvoering zijn in handen van dirigente Ans Bulles, met begeleiding op het orgel door Jorge Silva.

U bent van harte welkom op zondagmiddag 18 december. Aanvang: 14:00 uur (inloop vanaf 13:30). Noteer de datum vast in uw agenda! De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte; van de opbrengst gaat de helft naar de Voedselbank Leiden; de andere helft is voor de kerk. In het atrium is gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een drankje.


OECUMENISCHE ADVENTSVESPERS

Zoals al vele jaren gebruikelijk, zijn er ook dit jaar weer vier oecumenische adventsvespers om ons voor te bereiden op het feest van Kerstmis. De vieringen zijn gemaakt in samenwerking tussen de Goede Herder parochiekern en de PKN Dorpskerk te Leiderdorp. Het zijn vier korte meditatieve vieringen, waar bij wij het wonder van de menswording tot ons willen laten doordringen.

Maria, de moeder van Jezus is ons allen bekend. De vier avonden gaan echter over vier andere ‘bekende’ vrouwen/moeders in de bijbel. Vier bekende vrouwen die ons op een inspirerende wijze naar Kerstmis doen opzien.

Alle vieringen zijn op donderdagavonden van 19:15 tot 19:45 uur. De eerste en de laatste viering zijn in de Dorpskerk op de dagen van 1 en 22 december. En de middelste vieringen zijn in de Goede Herderkerk op de dagen van 8 en 15 december. In de vieringen, van beide kerken, bent u van harte welkom!

Namens de oecumenische vespergroep — Leo Koot ofs