Mededelingen & nieuws (23 november)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 23 november 2022.

Beste parochianen,

Vorige week las u over het onderzoek ‘Samen jong’ van Sabine van der Heijden. Een onderzoek naar de vraag: wat maakt dat jongeren zich al dan niet aangetrokken voelen tot de kerk en tot het christelijke geloof? We spraken over drie kernwaarden:

  • Prioriteit geven aan jongeren
  • Jezus’ boodschap serieus nemen
  • Hart hebben voor jongeren

Nu de laatste drie kernwaarden.

Verantwoordelijkheid geven — Bij jongeren is er een relatie tussen zich betrokken voelen en de verantwoordelijkheid die ze krijgen. Het is goed voor jongeren om vroeg verantwoordelijkheid te leren dragen. Jongeren vinden het fijn als leiders laten merken, dat ze om hen geven, hen accepteren zoals ze zijn en het gewoon leuk vinden om met hen op te trekken. Leiders in de kerk zijn er niet om zichzelf te dienen of een landelijke beroemdheid te worden, ze zijn er om anderen te laten groeien in invloed hebben en invloed doorgeven. Daarbij is een vierslag belangrijk:

  • Ik doe – en jij kijkt
  • Ik doe – en jij doet mee
  • Jij doet – en ik doe mee
  • Jij doet – en ik ben er als jij mij nodig hebt.

Zo mogen wij jongeren stimuleren en bemoedigen om verantwoordelijkheid te dragen in een gemeenschap, met complimenten en met vertrouwen geven.

Een warme gemeenschap vormen — Een kerkgemeenschap mag een warme gemeenschap zijn, waar gastvrijheid hoog in het vaandel staat en een gemeenschap van betrouwbaarheid, waar naar jou omgekeken wordt. God is een relatie. God is geen eenzaam persoon, maar is een gemeenschap van liefde. Wij kunnen zo’n warme gemeenschap zijn als wij ons laten vormen door de Liefde zelf. Persoonlijke relaties en de warme gemeenschap gaan vooraf aan geloofsgroei. Nieuwkomers een buddy geven, helpt in het stimuleren van een warme gemeenschap.  Samen eten, samen op reis gaan, vriendschappen. De kerk van Jezus Christus bestaat uit mensen die elkaar niet hebben uitgekozen, maar geroepen zijn om zijn weg te gaan en elkaar daarin mee te nemen.

Beste buren zijn — Jonge mensen voelen zich thuis in een gemeenschap, waarin het evangelie relevant wordt voor het dagelijks leven. Waarin we bezig gaan met een aantal fundamentele vragen. Wat betekent het om christen te zijn in deze wereld? Hoe kijken wij tegen allerlei actuele vraagstukken aan? Het is een uitnodiging aan ons allen om de houding tot de omgeving open en verwachtingsvol te maken. Wie is jouw naaste? Voor wie ben ik een naaste? Hoe gaan wij om met maatschappelijke thema’s? Waar willen wij Gods aanwezigheid zichtbaar maken?

Een gemeenschap vormen waarin jongeren zich thuis voelen, vraagt om een luisterhouding. Naar wie zou je moeten luisteren?
Luister naar God, door samen te bidden, wijsheid te zoeken in de Heilige Schrift en door deelname aan de sacramenten.
Luister naar jouw eigen hart. Welke gedachten en gevoelens roept dit alles wat ik nu gehoord en gelezen heb in mij op?
Luister naar jongeren; niet praten over jongeren, maar praten met jongeren.
Luister naar onderzoeken en lees literatuur over dit onderwerp.
Luister naar ouders en jeugdleiders en anderen die betrokken zijn bij jongeren.
Luister naar oudere generaties. Ouderen hebben deels dezelfde wensen en behoeften als jonge mensen.
Luister naar mensen buiten de kerk. Denk hierbij aan de omwonenden.

En vervolgens: kom van luisteren tot een visie. Gedeelde verhalen is de hoop voor de toekomst. De hoop is het koninkrijk van God, nu al reeds te zien onder de mensen. Zo bouwen wij aan een kerk van morgen, waar jongeren een plaats krijgen en hebben.

Een belangrijk punt tot besluit: het gaat niet zo zeer om jongeren de kerk in te geleiden, maar allereerst om een waarachtige gemeenschap te zijn, die wil lijken op Christus zelf. Een gemeenschap waar parochianen en pastores allen leerling van Jezus willen zijn. Zo openen wij de deur voor jonge mensen en gezinnen.

Lijkt mij een mooie opdracht voor de komende jaren.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 1E ZONDAG VAN DE ADVENT — EEN NIEUW LITURGISCH JAAR (A)

26-27 november – 1e zondag van de Advent (A): Jes. 2,1-5 – Rom. 13,11-14 – Mt. 24,37-44


Op zaterdag 26 november is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 27 november is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat (gezinsviering en terugkomviering communicanten). Met medewerking van het tienerkoor o.l.v. Veronique van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 27 november is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (26 november): Voor Gerardus van Kleef, Wim van Veen en overleden familie.

Parochiekern De Goede Herder (27 november): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Theo Rotteveel, Bep Lovink-Ouwerkerk. — Voor pastoor Jan Schlatmann, Annie en Dick van der Hulst, Har Bakker, Frans en Lex Winkelhuis, Toon en Mien Hockx, Ton Buikstra, Gitty Kok, Paula van der Werf-Engel, vader, moeder en Martien Hendriks, Lidwien en Willemmaarten Kocken.

Parochiekern H. Laurentius (27 november): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor familie Van Boheemen-van de Krogt, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Jan Goeman, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Op woensdag 7 december is er een viering in de Mariakapel. Aanvang: 10:00 uur. — Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — In verband met de gestegen energieprijzen zullen we de kerk minder verwarmen dan in voorgaande winters. Wilt u hiermee rekening houden door u extra warm te kleden of uw jas aan te houden tijdens de viering? Ook zal de deur aan de Rijndijkzijde voorlopig gesloten blijven, om koude luchtstromen zoveel mogelijk te vermijden. Gelieve via de achterzijde de kerk te betreden. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 20.11.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Op 22 november is overleden de heer Theo Rotteveel, onze trouwe koster, in de leeftijd van 84 jaar. De avondwake zal worden gehouden in de Goede Herderkerk op zondag 27 november. Voorganger is Jeaneke van der Hulst; aanvang: 19:00 uur. Condoleren na afloop in het atrium. Op maandag 28 november wordt wordt de uitvaardienst voor Theo Rotteveel gehouden. Voorganger is pastoor Walter Broeders. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk. Condoleren vindt vervolgens plaats in het atrium.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: december (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


KINDERVIERINGEN IN REGIO OOST

Op zondag 27 november is er een bijzondere viering in de Goede Herderkerk: het is de eerste zondag van de Advent, alle communicantjes van afgelopen mei zijn aanwezig én het is gezinsviering. Het thema is ‘Hij komt’. Je zou denken dat het over Sinterklaas gaat, maar wil je het precieze verhaal weten, kom dan zondag luisteren!

Voor de allerkleinsten is er opvang tijdens de viering waar zij lekker kunnen knutselen. De weken daarna (zondag 4, 11 en 18 december om 09.30u) zijn jullie allemaal uitgenodigd om mee te doen met het Adventproject. Samen met ezeltje Jesse gaan we onderweg naar Kerstmis! We luisteren naar een spannend verhaal en we maken mooie knutselwerkjes voor de Kerst. We zien jullie graag! Vragen? Stuur even een mailtje naar Mariëlla (oerlemans4@outlook.com) — De Gezinsmiswerkgroep en de Adventproject-werkgroepACTIE KERKBALANS: GEEF OM UW KERK

Het lijkt misschien nog ver weg, maar het einde van het financiële boekjaar komt toch met rasse schreden dichterbij.

Wilt u in uw administratie even nakijken of u het in januari toegezegde bedrag al heeft over gemaakt? De kerk kan alleen bestaan dankzij de inzet en financiële steun van haar leden. Bij voorbaat hartelijke dank! –– Penningmeesters Regio Oost