Mededelingen & nieuws (30 november)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 30 november 2022.

De acht zaligsprekingen als onderwerpen voor een avond van ontmoeting

Beste parochianen,

De toespraak die Jezus heeft gehouden bij het begin van zijn openbare leven in de heuvels rond het meer van Galilea heet de Bergrede. We lezen het in het evangelie van Mattheus. De tijd is aangebroken, het koninkrijk God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.  Het is eigenlijk een programma waardoor de heerschappij van God onder de mensen werkelijkheid kan worden. Zin voor zin heeft de evangelist deze Bergrede verwoord met in het centrum: Het Onze Vader! Aan het begin van deze rede spreekt Jezus de acht zaligsprekingen uit! De zaligsprekingen hebben alles in zich: de openbaring van het mysterie van God en ook een samenvatting van alles wat het leven in een kerkgemeenschap mogelijk maakt. Een weg naar heelheid en beschaving zou ik zeggen.

Zalig de armen van geest — Over deze eerste zaligspreking is veel geschreven. Wat is arm? Armoede in de Oude Testament wordt eerst negatief verwoord en rijkdom positief. Maar langzaam groeit een spiritualiteit van de armoede. De armen krijgen een positieve positie in de ogen van God. Wie is arm van Geest? Als je als mens, als christen in jouw leven afhankelijk wil zijn van Zijn liefde, dat jij gered wil worden door zijn barmhartigheid en niet alleen door jouw persoonlijke verdiensten of werk, dat zijn de armen van geest. Wat betekent ‘arm van geest’ voor mij persoonlijk?

Zalig de treurenden — Deze tweede zaligspreking is een troost voor hen die bedroefd zijn, om welke reden dan ook. Getroost worden vraagt om inoefening. Bijbelse troost is niet iets dat eenvoudig komt in plaats van beproeving, waarbij lijden en troost dan twee tegengestelde en vreemde dingen van elkaar zijn. Troost ontstaat midden in de beproeving wanneer deze in geloof wordt aanvaard en in gemeenschap met de Heer wordt beleefd. Zovele (jonge) mensen willen getroost worden.  Waar vinden zij die troost?

Zalig de zachtmoedigen? — Zachtmoedigheid is een van de meest waardevolle kenmerken van de liefde. Zachtmoedigheid verwijst naar een karaktertrek die getuigt van vriendelijkheid en goeiigheid, geduld, vriendelijk en zacht van aard. Zachtmoedigheid is een goddelijke eigenschap. God bezit grote kracht en macht, maar tegelijkertijd is Hij oneindig mild. Zachtmoedigheid is een kenmerk van de Heilige Geest. Hebben wij God nodig om zachtmoedig te zijn in deze wereld? Als dit niet zo is, waarom zouden wij God nodig hebben in ons leven?

Avond van ontmoeting — In de Acht Zaligsprekingen worden wij ‘zalig’ genoemd. We zouden zalig ook kunnen vertalen met gelukkig!! De weg van het evangelie leidt dan blijkbaar naar geluk!! In het voorjaar, (februari–mei) wil ik graag een drietal ontmoetingsavonden organiseren over deze drie zaligsprekingen voor jou. Ik mik dan op de leeftijdsklasse van 30-60 jaar!

We beginnen deze avond met een gezamenlijke maaltijd; door ons gekookt. Daarna is er een inleiding en een uitwisseling van gedachten. Tegen 21:00 uur gaan wij weer uit elkaar.

Lijkt jou dat wat, wil jij meedoen, wil jij reageren, heb je suggesties, wil jij meedenken? Aarzel niet om naar mij de mailen!! (w.p.l.broeders@gmail.com) Reageer! 

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 2E ZONDAG VAN DE ADVENT

3-4 december – 2e zondag van de Advent (A): Jes. 11,1-10 – Rom. 15,4-9 – Mt. 3,1-12


Op zaterdag 3 december is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 4 december is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 4 december is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin diaken Clavel voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (3 december): Voor Gijsbertus Versteegen en Johanna Versteegen-Vink, Huib Versteegen en Riet Versteegen-Berg, Gerardus van Kleef.

Parochiekern De Goede Herder (4 december): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Theo Rotteveel, Bep Lovink-Ouwerkerk. — Voor Theo Rump, Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, Ria van der Kroft –van Vliet, overleden Familie Bruines-Kortekaas, Lina en Frits Labordus, Nel Bruines-Overmeer, Lies en Adriaan Vreeburg, Ria Tacx, Wim Kalkers, Siem Heemskerk.

Parochiekern H. Laurentius (4 december): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Piet van der Arend, Jaap Warmendam, Arie en Rika van Santen-Verhagen, Wil Hilgersom en
overleden familieleden, Paul Ammerlaan, overleden ouders Vreeswijk- Van Leeuwen (jaargetijde), Kees van Dijk, Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Jan Goeman, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan
van Nierop.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder Donderdag 1 december: Vespers in de adventstijd in de Dorpskerk in Leiderdorp. Het thema is: “Zie jij nog toekomst?” Aanvang: 19:15 uur. — woensdag 7 december is er een viering in de Mariakapel. Voorganger: Kirstin van Veen. Aanvang: 10:00 uur. — Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — In verband met de gestegen energieprijzen zullen we de kerk minder verwarmen dan in voorgaande winters. Wilt u hiermee rekening houden door u extra warm te kleden of uw jas aan te houden tijdens de viering? Ook zal de deur aan de Rijndijkzijde voorlopig gesloten blijven, om koude luchtstromen zoveel mogelijk te vermijden. Gelieve via de achterzijde de kerk te betreden. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 20.11.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: december (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


ADVENTPROJECT GOEDE-HERDERKERK


COMMUNIEPROJECT 2023 (GOEDE-HERDERKERK)


SCHRIJFACTIE AMNESTY INTERNATIONAl (9 DECEMBER)

En voor wie op 9 december niet kan meeschrijven in Leiden, biedt Amnesty International ook schrijfpakketten aan. Ze komen binnenkort beschikbaar in parochiekern de Goede Herder. Meer weten? Neem contact op met Regina Krowinkel of Heleen Brouwer.