Mededelingen en nieuws (11 oktober)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 11 oktober 2023.

De beelden van de aanslagen in Israël door militante Palestijnse groeperingen onder leiding van Hamas raken diep onze ziel en vervullen ons met groot verdriet en afschuw. Vele, vele slachtoffers zijn te betreuren. Er is veel angst, verdriet en ongeloof! Hoe kan dit gebeuren? De emoties lopen hoog op. Woedende mensen van beide kanten. Reportages op de televisie doen onze ogen sluiten, zo wreed zijn ze! Discussies over en weer, wel of geen vlag hijsen en welke! In gedachten hoor ik het lied: aan welke kant sta jij. Wil ik aan een kant staan?

Nederlaag — Iedere vorm van geweld moeten wij veroordelen, behalve zelfverdediging. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de Vader van onze Heer Jezus Christus is een God van barmhartigheid en vrede. ‘Stop alstublieft de aanvallen en wapens’, zei Paus Franciscus afgelopen zondag bij het Angelusgebed en ‘begrijp dat terrorisme en oorlog niet tot enige oplossing leiden, maar alleen tot de dood en het lijden van veel onschuldige mensen. Oorlog is een nederlaag: elke oorlog is een nederlaag!  Laten we bidden voor vrede in Israël en Palestina! Het koninkrijk van God is een Rijk van vrede en gerechtigheid.’

Onze Vader — Mij past met afschuw te kijken naar het vele geweld en de reacties op het geweld. En ik word stil en bid ….Het Onze Vader! Dit gebed wordt door 2,5 miljard christenen gebeden. Onze Vader die in de hemel zijt. Met elkaar bidden bij dat onze Vader in de hemel is. Een majesteitelijke God, verheven boven de Schepping en toch ook zo nabij. De liefdevolle Vader, die mens werd in Jezus Christus. Sociale gerechtigheid voor iedereen is zijn toekomstdroom. Dat zal de duurzame oplossing zijn voor de toekomst. Voor nu word ik stil en bid. Bid je mee?

Paus Franciscus bad in 2014:

Heer, God van Abraham, God van de profeten, God van liefde,
U heeft ons gemaakt en ons geroepen te leven als broeders en zusters.
Geef ons dagelijks kracht om instrumenten van vrede te zijn;
laat ons iedereen die wij ontmoeten zien als onze broeder of zuster.
Maak ons gevoelig voor het smeken van uw volk, dat ons vraagt
om onze oorlogswapens om te vormen tot instrumenten van vrede,
om onze vrees om te vormen tot rotsvast vertrouwen,
om onze strijd om te vormen tot vergeving.

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (14)

In parochiekern De Goede Herder is regelmatig aandacht voor het werk van Tamar Goossens, arts bij The Rob Foundation in Oeganda.

Vorig jaar juni waren Tamar en haar man te gast in de Goede Herderkerk en hebben toen een geslaagde kookworkshop gegeven. Op 8 oktober stond de gezinsviering op Wereldmissiedag van de kinderen in het teken van haar mooie werk, dat gericht is op bestrijden van ondervoeding. Tamar vertelde er met passie over. En na de viering was er in het atrium bij de koffie volop gelegenheid om Tamar te spreken en mooie producten uit Oeganda te kopen om haar werk  te ondersteunen. De deurcollecte bracht maar liefst € 735 op!

Bij aanvang van de eucharistieviering werd de dominicaanse diaken Stefan Ansinger door pastoor Broeders voorgesteld aan de parochianen. Broeder Stefan Ansinger O.P. vertelde zelf dat hij in onze parochie stage komt lopen, om kennis te maken met het pastorale leven. Na de viering volgden al enkele goede gesprekken met parochianen!


SCHRIFTLEZINGEN: 28E ZONDAG DOOR HET JAAR

15 oktober – 28e zondag door het jaar (A): Jes. 25,6-10a – Fil. 4,12-14.19-20 – Mt. 22,1-14 of 1-10


Op zaterdag 14 oktober is er een eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 15 oktober is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 15 oktober is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pater adri Kortekaas O.S.B. voorgaat. Met samenzang. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Ter ere van Maria. — Voor Maria Berk-van der Drift, Wim van Veen en overleden familie.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden Paul van Tricht, Ad Noijen, Rietje de Lange-van der Poel. — Voor Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven, Jan Straathof, Arnold Schinkel, Simon Honselaar, overleden familie Bruines-Kortekaas, Jetty van Tricht-Kneppers, Marie Paddenburg, Bep Lovink-Ouwerkerk, Joop Wisse, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Tot H. Bernardus beschermheilige van de schapen. — Voor overleden ouders Zuidgeest-Van Uffelen, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 18 oktober is er een viering in de Mariakapel. Voorganger is Corrie Boin. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 8 oktober 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Op 8 oktober 2023 is overleden de heer Paulus Laurentius Willibrord van Tricht, in de leeftijd van 50 jaar. De uitvaartdienst voor Paul van Tricht, wordt gehouden op maandag 16 oktober in de Goede Herderkerk. Voorganger is pastoor Walter Broeders; met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 12:00 uur. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het atrium.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: oktober 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Het is oktobermaand, dus Maria-maand! Wij gaan weer op donderdagen de Rozenkrans bidden (19 uur). Er zijn vele momenten in ons leven om bij Maria steun te vragen. U bent welkom om mee te bidden. Marianne Turk. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


POLYFONIE-CONCERT (15 OKTOBER)


ROUW — EXPOSITIE OVER RITUELEN RONDOM OVERLIJDEN IN ZOETERWOUDE

De dood hoort bij het leven; vroeg of laat krijgt iedereen ermee te maken. Het is een onderwerp waar nauwelijks tot geen aandacht voor is, maar de vele mappen gevuld met bidprentjes in het archief van Oud-Zoeterwoude gaven inspiratie om er toch een expositie aan te besteden. Bevolkingsgroepen en religies hebben hun eigen rituelen rondom dood gaan en wij werpen een blik op de geschiedenis van Zoeterwoude. Niet alleen de vele bidprentjes zijn te bekijken, maar we hebben dit aangevuld met diverse oude Katholieke en Hervormd / Protestantse voorwerpen, foto’s, rouwkaarten en andere informatie.

U kunt de expositie bezoeken in De Oudheidkamer van de Stichting Oud-Zoeterwoude (Dorpsstraat 19) in de weekenden van 7-8, 14-15, 21-22 en 28-29 oktober, 13:00-16:00 uur. Wij sluiten af op Allerzielen, donderdagavond 2 november, met een lichtjesavond (19:00-21:00 uur), waarmee we de overledenen, ongeacht hun herkomst of religie, eren en herdenken. Ook kan de expositie worden bezocht op de tussenliggende maandagen van 10:00 tot 12:00 uur en op woensdagavond 11 oktober, van 19:00 tot 21:00 uur. Stichting Oud-Zoeterwoude