Mededelingen & nieuws (13 december)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 13 december 2023.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat in deze moderne tijden de mens centraal wil staan in zijn leven. Het gevoel moet daarbij leidend zijn: het moet allemaal goed voelen. Ik kleed me naar wat ik wil dat ik aantrek, waarin ik mij goed voel. Ook bij de eucharistieviering moet ik een goed gevoel hebben. Zonder een goed gevoel is het allemaal niet zo veel. De mens heeft zichzelf, misschien onbewust of bewust, in het middelpunt gezet en het draait allemaal ten volle om hem of haar.

Disbalans — Door de behoefte van de mens, de mens in het middelpunt te plaatsen creëer je ook een disbalans. Allereerst in de natuur.  Dit benadrukt het idee dat het menselijk handelen, vooral wanneer het gericht is op het vervullen van menselijke behoeften en verlangens zonder rekening te houden met ecologische gevolgen, de aarde kan uitputten en schaden. Duurzaamheid, milieubewustzijn en de impact van menselijke activiteiten op het milieu moet daarom ook een onderwerp zijn van discussie. Wat zijn wij blij met de resultaten in Dubai!! Zo ook in de kerk. Het teveel benadrukken van de menselijke ervaringen in de eucharistie kan mogelijk ook leiden tot een vermindering van het besef dat de eucharistie ons gegeven is. De Heer zelf maakt het mogelijk dat het gewone brood, Zijn Lichaam wordt en de gewone wijn Zijn Bloed.

Adam en Eva — De weg van iedere mens is een weg van zelfontplooiing. Ieder mens mag iemand worden. Adam en Eva werden volgens het verhaal in het Oude Testament in het paradijs, het Hof van Eden, geplaatst. Ze kregen de vrijheid om van bijna alle vruchten in de tuin te eten, zich te ontwikkelen, behalve van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad, maar ze aten er wel van. Zij gingen dus verder en wilden de baas zijn, ja God zijn!  Ook de moderne mens heeft de neiging deze weg te gaan: zij zijn autonoom en bepalen zelf wat zij willen! Disbalans wordt het resultaat.

Wijzen — Johannes de Doper wijst in het evangelie van zich af.  Hij zegt: ‘Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.’ Hij richt niet op zichzelf, maar op de ander, op de Heer zelf! Zo worden wij door onderdompeling van de Heilige Geest meegenomen in een nieuw bestaan en mogen wij verantwoordelijkheid dragen voor de wereld van vandaag. Een verantwoordelijkheid die niet de eigen persoon op de eerste plaats zet, maar de ander, de wereld, ja het bestaan.

Handelen — Dat nieuwe bestaan mag ons aanzetten tot handelen. Als ik naar een feest ga, kijk ik naar de gastvrouw of gastheer, wat verwachten zij dat ik aantrek. Als ik naar de eucharistie ga, maakt het mij niet zo direct uit wie er voorgaat of zingt, maar de Heer komt in ons midden, Hij is de gastheer, Hij voedt mij en overlaadt mij met rijke gaven door de kracht van de Heilige Geest. En ook voor de duurzaamheid van de aarde mag ik handelen en doen wat binnen mijn vermogen ligt.

Zondag vieren wij de zondag Gaudete, ‘Verheug je’. Die weg die ik mag gaan in nederigheid, zorgzaamheid en liefde, is een weg van grote vreugde, op die weg kijk ik niet naar mijzelf, maar naar de ander, die altijd voorgaat, boven mijn eigen directe wil.

Met vriendelijke groet — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 3E ZONDAG VAN DE ADVENT (ZONDAG GAUDETE)

17 december – 3e zondag van de Advent (B): Jes. 61,1-2a.10-11 – 1 Tess. 5,16-24 – Joh. 1,6-8.19-28


Op zaterdag 16 december is er een eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 17 december is er een eucharistieviering met kindernevendienst in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Muzikale medewerking: tienerkoor o.l.v. Veronique van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 17 december is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met samenzang. Aanvang: 11:00 uur.

Op woensdag 20 december is er een boeteviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat.

Muzikale medewerking: dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist Nigel Hutson.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Uit dankbaarheid. — Ter ere van Maria.

Parochiekern De Goede Herder: Voor Dewi en Emily Tsai, die door het sacrament van het
Heilig Doopsel in onze gemeenschap zijn opgenomen. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen Trees Vonk. — Voor Toon en Mien Hockx, Riet van der Werf, Jan Straathof, Simon Honselaar, overleden familie Bruines-Kortekaas, Lucie en Jan Peeters, Ada Kramer-van der Klugt, Annie en Dick van der Hulst, Lies en Adriaan Vreeburg, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van onze parochie. — Voor Jan Olsthoorn (jaargetijde), Thijs Klijn, Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 20 december: een viering in de Mariakapel; voorganger: Heleen Brouwer. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie over raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 10 december 2023 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: december 2023 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.


FRANCISCUSWANDELING ZATERDAG 16 DECEMBER

De traditie van de (levende) kerststal zoals wij die nu kennen vindt haar oorsprong in het Italiaanse dorpje Greccio even buiten Assisi. In dat dorpje stond een klein klooster, waar Franciscus met enige eerste Franciscaner monniken woonde. Bij dat klooster was ook een grot. In Greccio woonde een brave man op wie Franciscus zeer gesteld was. Kort voor Kerstmis in 1223 vroeg Franciscus hem: “Als je wilt dat we dit jaar in Greccio Kerstmis vieren, wil jij dat dan voorbereiden? Maar doe alsjeblieft precies wat ik je vraag. Ik wil dat iedereen zich zo goed mogelijk voor ogen haalt in wat voor armoedige omstandigheden Jezus in Bethlehem geboren is.”

De kerstnacht brak aan en tal van monniken die Franciscus had uitgenodigd kwamen naar Greccio. Ook de inwoners uit het dorp en de omgeving waren in groten getale met kaarsen enfakkels aanwezig. Toen Franciscus aankwam zag hij dat er voor alles was gezorgd: in de grot was een echte kribbe met stro erin en een herder met schapen; ook een os en ezel ontbraken niet. Boven de grot met de kribbe werd vervolgens de Mis opgedragen. Iedereen was blij toen men zag hoe de geboorte van Christus op deze toen nieuwe manier werd gevierd.

Dit alles gebeurde dus precies 800 jaar geleden. Het is de oorsprong van de kerststal zoals wij die nu in onze kerken en huizen in de kersttijd aantreffen. Om dit eeuwfeest te vieren hebben de leden van de Leidse afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) het plan opgevat dit in Leiden te organiseren en wel op zaterdag 16 december a.s. De aanvang is om 15:00 uur in de Hartebrugkerk aan de Haarlemmerstraat, waar een Franciscaner monnik (onze Franciscus voor die dag) een verhaal zal vertellen.

Om 15:15 uur wandelen we dan naar de Josephkerk aan de Herensingel, waar een schitterende kerststal is te bewonderen. De kinderen krijgen tijdens deze wandeling een lichtje Onderweg maken we nog een korte inspirerende stop bij “De Bakkerij” aan de Oude Rijn/ Bij de Josephkerk verwacht een herder met een paar echte schapen ons omstreeks 16:00 uur. Ook hier zal “onze Franciscus” een kerstverhaal vertellen en zingen we nog een paar kerstliederen. Na afloop is er voor iedereen iets te drinken met wat lekkers erbij. Loopt u ook mee? — Franciscaanse OFS Broederschap Portiuncula Leiden e.o


NU ZIJT WELLEKOME — VIERING MET LEZINGEN EN LIEDEREN OP WEG NAAR KERSTMIS

Op zondag 17 december is er in de Goede-Herderkerk wederom een viering van lezingen en liederen (Lessons and Carols) op weg naar Kerstmis, geïnspireerd op de Anglicaanse traditie. Terwijl de bladeren vallen, de duisternis steeds vroeger invalt en het almaar kouder wordt, kunnen belangstellenden zich warmen aan zang en een boodschap van licht, onder de titel ‘Nu zijt wellekome’. De lezingen vertellen het verhaal van Jezus’ geboorte, maar beginnen in het Oude Testament, waar de komst van de Messias al wordt aangekondigd. Ze worden afgewisseld met Nederlandse en Engelse liederen (carols), nu eens in vierstemmige koorzang, dan weer in weer in samenzang met de aanwezigen.

De zang wordt uitgevoerd door een groot projectkoor vanuit de koren van de Goede Herderkerk en de Petruskerk, versterkt met een flink aantal projectzangers uit de regio, onder leiding van dirigente Ans Bulles en op het orgel begeleid door Jorge Silva. Voorganger is Thea Epskamp.

U bent van harte welkom op zondagmiddag 17 december, aanvangstijd 15.30 uur. De kerk is open vanaf 15.00 uur. De toegang is gratis; na afloop is er een deurcollecte. Van de opbrengst gaat de helft naar de Voedselbank Leiden; de andere helft is voor de kerk. In het atrium van de Goede Herderkerk is er na afloop gelegenheid om elkaar te ontmoeten
bij een drankje.