Mededelingen & nieuws (2 november)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 2 november 2022.

Beste parochianen,

Allerheiligen en Allerzielen — Op 1 november vieren we Allerheiligen, letterlijk het hoogfeest van alle heiligen, bekend of onbekend. Paus Gregorius IV legde in 837 de datum vast op 1 november, volgens de regel van Benedictus de begindag van de winterperiode. Hij riep de dag uit tot algemene en officiële katholieke gedenkdag voor alle heiligen. Op de gedachtenis van Allerzielen gedenken wij alle mensen die zijn verloren. De oorsprong ligt bij de abt van Cluny, die in 998 een gedenkdag instelde voor alle gestorven kloosterbroeders. In de 11de eeuw breidde paus Johannes XIX die dag uit als feestdag voor alle gelovige zielen.

Heiligen — Heilig zijn of willen worden heeft weinig te maken met heilige boontjes of mensen die totaal perfect leven (kan dat eigenlijk wel?). Heiligen zijn mensen die Christus willen volgen en eigenlijk een raam zijn naar God. Mensen die leven volgens de Bergrede: Zalig de armen van geest. Dat betekent mensen die ontvankelijk willen zijn voor de liefde van God. Niet berekenbaar zijn in hun activiteiten om er zelf beter van te worden. Geen activiteiten doen voor hun eigen netwerk, om er beter van te worden. Nee, maaltijden organiseren, zegt Jezus voor kreupelen, armen en blinden. Zij kunnen het u niet teruggeven.

Gebed — Op Allerzielen mogen wij met de hele kerk bidden voor alle overledenen die nog niet bij de Heer zijn! Wij herinneren onze dierbare overledenen en steken een kaars aan. In onze vieringen bijzonder voor hen die het afgelopen jaar zijn overleden. We gedenken hen en beseffen dat zij ons zijn ontvallen. We zoeken troost en bemoediging bij God en bij elkaar! Maar wij doen dan meer! Wij staan stil bij de eeuwige eindbestemming en bidden op voorspraak van alle heiligen dat zij de weg mogen gaan naar de ontmoeting met hun en onze Schepper, God zelf!  We bevelen onze overledenen bij onze God aan!

Heilig worden — De Schrift roept ons allen op om heilig te worden. De Bergrede uit het Mattheusevangelie spreekt over ‘Zalig de armen van geest’. Je bent arm van geest als jij in je leven ontvankelijk wil zijn voor de liefde van God en deze wil delen met je medemens. Als jij jezelf wilt aanvaarden zoals je bent en in relatie met je medemens vol geduld, nederig en zachtmoedig de ander tegemoet treedt. Dan zijn wij medewerkers (sters) van Gods Koninkrijk, heiligen …. Vensters naar God, of een klein raampje … — Pastoor Walter Broeders

Blijf bij ons

   Blijf bij ons,
in de avond van deze dag,
in de avond van ons leven.
   Blijf bij ons,
in uw genade en goedheid
in de kilheid die ons omringt.
   Blijf bij ons,
met uw licht en uw warmte
in de schemering die ons overvalt.

   Blijf bij ons,
met uw woord van troost en ontferming
in de leegte van de naderende nacht.
    Blijf bij ons, 
steeds wanneer wij uw Naam uitspreken,
woordeloos, wanneer wij stom geslagen
stamelend en stotterend in het donker tasten,
schamel en schuchter opzien naar U.
   Blijf bij ons,
en zegen ons in uw Naam:

‘Ik zal er zijn’. — Amen

(Sabine Nijland, Om wie jij bent)


SCHRIFTLEZINGEN: 32E ZONDAG DOOR HET JAAR

5-6 november – 32e zondag door het jaar:  2 Makk. 7,1-2.9-14 – 2 Tess. 2,16-3,5 – Luc. 20,27-38 of 20,27.34-38


Op woensdag 2 november is er een Allerzielenviering in de Goede-Herderkerk voor de nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar. Voorganger in deze viering van woord en gebed is pastoor Walter Broeders. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Nigel Hutson. Aanvang: 19:30 uur. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf). Na afloop kan het kerkhof achter de kerk bezocht worden (Allerzielen in het licht), met zegening van de graven door pastoor Broeders. Daarna is er gelegenheid voor een kopje koffie, thee of warme chocolademelk in het atrium van de kerk om met elkaar na te praten.

Op woensdag 2 november is er een Allerzielenviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk) voor de nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar. In de viering van woord en gebed gaan Marianne Turk en leden van de avondwake groep voor. Met zang van het parochiekoor. Aanvang: 19:00 uur. Aansluitend bezoek aan het kerkhof.

Op zaterdag 5 november is er een woord- en gebedsviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 6 november is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 6 november is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin diaken Gerard Clavel voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (5 november): Voor overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch, Huib Versteegen en Riet Versteegen-Berg, Gerardus van Kleef.

Parochiekern De Goede Herder (2 november): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor Annie en Dick van der Hulst, pater Arie van der Hulst, Lies en Adriaan Vreeburg, Wim en Frank Pieterse, Jan Straathof.

Parochiekern De Goede Herder (6 november): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Bep Lovink-Ouwerkerk. — Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jasperse, Ria van der Kroft-van Vliet, oOverleden familie Bruines-Kortekaas, Jan van der Ploeg, Piet Dooyenburg.

Parochiekern H. Laurentius (6 november): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Wil Hilgersom en overleden familidleden , Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Paul Ammerlaan, Jan Goeman, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn- Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Op woensdag 2 november is er geen eucharistieviering, in verband met de avondviering van Allerzielen (zie hierboven). — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdagochtend 9:00-12:00 uur. Deze week is het secretariaat op vrijdagochtend 28 oktober gesloten. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 30.10.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: november (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


VORMELINGEN HHPP ONTVANGEN HET H. VORMSEL VAN DE BISSCHOP OP 5 NOVEMBER

Aanstaande zaterdag 5 november komt mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, naar Leiden om in de Petruskerk het sacrament van het vormsel toe te dienen aan de vormelingen van onze parochie. De vormseldienst begint om 15:00 uur; pastoors Walter Broeders en Jeroen Smith concelebreren. Met medewerking van het jongerenkoor van de Goede-Herderkerk.

Het sacrament van het vormsel sterkt de gedoopte door handoplegging met de kracht van de Heilige Geest, en bezegelt door zalving dat hij op Christus gelijkt. Daarmee voltooit het vormsel de in de doop begonnen christelijke initiatie. Lees meer (via kro-ncrv.nl/katholiek)