Mededelingen & nieuws (1 maart)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 1 maart 2023.

Beste parochianen,

Volgens mij is er een verschil tussen horen en luisteren, waarbij luisteren echt een werkwoord is. Ik hoor je wel hoor, maar ik luister niet, kan een opmerking zijn. Luisteren is meer met aandacht horen en het gesprokene ook tot je door laten dringen. Luisteren veronderstelt een echte relatie tot de persoon die tot je spreekt. Maar luisteren is meer, het is je verdiepen in wat de ander zegt, bedoelt. Meestal als je luistert, wil je de woorden die gezegd zijn tot je nemen, onthouden en er iets mee doen.

Oortjes — Ik moet hieraan denken, omdat ik veel mensen zie lopen met draadloze oortjes in hun oren. Op de sportschool, in het winkelcentrum, ja bijna overal. Nog net niet in de kerk. Oortjes die wellicht mooie muziek of een interessante podcast uitzenden. Dat is een weldaad, maar hierdoor kunnen we minder naar elkaar of naar de klanken van de natuur luisteren . Of luisteren naar de stilte!

Liturgie — Iedere week, zelfs iedere dag wordt in de eucharistieviering het Woord voorgelezen en mogen wij er samen naar luisteren. De Blijde Boodschap komt tot ons en mag diep doordringen in ons hart. Het is Jezus zelf die tot ons spreekt in het Heilig Evangelie. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij ís Evangelie, de Blijde Boodschap. Ons geloof is relationeel en dynamisch. Wij mogen ons verhouden tot onze Schepper en ons richten tot Jezus in onze opdracht om een antwoord te geven met ons eigen leven.

Mozes en Elia — ‘Luistert naar Hem’ horen wij a.s. zondag wanneer wij luisteren naar het Evangelie. Jezus verandert van gedaante op de berg Thabor en verschijnt met Mozes en Elia aan de leerlingen. De leerlingen ‘horen’ die stem en knielen neer. Ze horen het wel, maar hebben ze geluisterd? Begrijpen ze waar het hier om gaat? Hebben ze het besef dat Jezus naar Jeruzalem moet gaan om daar te sterven aan het kruis en te verrijzen op de derde dag? Hebben ze door dat je Jezus alleen kan volgen door jezelf te verloochenen en je kruis op te nemen?      

Het is geen angst — Het is dus niet verwonderlijk dat Jezus tegen de drie apostelen zegt: ‘Sta op en wees niet bang.’ Dat zegt Hij ook tegen ons: ‘Sta op, en wees niet bang om Mij te volgen.’ En dat is een oproep die heel goed past in deze veertigdagentijd, een tijd van gebed, bezinning en solidariteit. Zetten we ons echt in om te leven naar Jezus’ woorden en daden?  Helpen we concreet als we noden zien in onze omgeving, of hebben we oortjes in en horen wij niets?

Luisteren naar Jezus is eigenlijk onze comfortabele bubbel verlaten en leven naar Jezus’ woorden en daden, in liefde voor God en voor elkaar. Hoe begin je daarmee?  Misschien, ik zeg het voorzichtig, af en toe die witte oortjes uit, de radio wat zachter en de televisie op stand by. En luisteren, in de stilte mag je de stem van de Heer vernemen, die tot jou zegt: Menslief ik hou van jou!! In de stilte hoor je het roepen om hulp van je naaste.

Met hartelijke groet, — Pastoor Walter Broeders  


SCHRIFTLEZINGEN: 2E ZONDAG 40-DAGENTIJD

5 maart 2023 – 2e zondag 40-dagentijd: Gen. 12,1-4a – 2 Tim. 1,8b-10 – Mt. 17,1-9


Op zaterdag 4 maart is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 5 maart is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 5 maart is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin diaken Gerard Clavel voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Ter nagedachtenis van Mien van Steen en familie. — Voor overleden ouders Captein-Van der Poel en overleden familie.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen, in het bijzonder: Joop Wisse. — Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, Theo Rump, Ria van der Kroft-van Vliet, overleden familie Bruines-Kortekaas, Jan van der Ploeg, Piet Dooijenburg, Lina en Frits Labordus, Agnes Oosterlee-Vlasveld, Theo en Alie Rotteveel, Clary Klein Schiphorst-Stockmann en Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Wil Hilgersom en overleden familieleden, Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas- Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Gijs Veldhyzen, Anthon van der Haar, Piet Berbée.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 8 maart is er een viering in de Mariakapel. Voorganger: Corry Boin. Daarna koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — In verband met de gestegen energieprijzen zullen we de kerk minder verwarmen dan in voorgaande winters. Wilt u hiermee rekening houden door u extra warm te kleden of uw jas aan te houden tijdens de viering? Ook zal de deur aan de Rijndijkzijde voorlopig gesloten blijven, om koude luchtstromen zoveel mogelijk te vermijden. Gelieve via de achterzijde de kerk te betreden. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 5.3.2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: maart 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


WAT IS ONS HEILIG? EEN HONGERDOEK VAN EMEKA UDEMBA

Sinds het begin van de 40-dagentijd hangt voor het triomfkruis in de Goede-Herderkerk een groot kleurig hongerdoek. Het is vervaardigd door de kunstenaar Emeka Udemba en toont een wereldbol die voorzichtig door twee paar handen wordt doorgegeven. Gevraagd naar zijn inspiratie voor dit hongerdoek antwoordde Emeka Udemba: “God schiep deze wereld en gaf hem aan ons om voor te zorgen. We hebben het recht om te nemen wat we nodig hebben om te overleven. Vandaag zien we echter het tegenovergestelde. We gebruiken veel te veel, met als resultaat: de planeet wordt met de dag warmer, er zijn enorme overstromingen, ook in Nederland, en pandemieën nemen toe. We hebben alleen deze wereld en als we die niet goed behandelen, zullen we daar spijt van krijgen.”

Lees de brochure (pdf) met de toelichting van dr. Claudia Kolletzki op het hongerdoek.


NIEUWE AFLEVERING VAN LAUDATO SI-KRANT

Onlangs verscheen aflevering 36 van de Laudato Si-krant. Ook beschikbaar in digitale versie (pdf).