Mededelingen & nieuws (25 oktober)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 25 oktober 2023.

Wie de kranten leest, en al het nieuws tot zich laat nemen, nieuws over oorlog en onvrede in de wereld, de klimaatcrisis, natuurrampen, zou moedeloos en onverschillig kunnen worden. We zouden de neiging kunnen ontwikkelen om ons terug te trekken en te blijven zitten in onze kalfslederen fauteuil, in onze eigen comfortabele ambiance te blijven. Een afwachtende houding aan te nemen!

Angstcultuur — Mij interesseerde het artikel van Hugo de Bruijne in het Nederlands Dagblad van 25 oktober. Hij interviewt en citeert Andrea Walraven, het gaat over crisissituaties: ‘Als je bang bent, word je dom. Herneem dus de regie. Als je mensen goed informeert en betrekt bij wat je doet, met een plan zodat mensen kunnen handelen, dan vervallen ze niet in machteloosheid. In crisissituaties kun je zo de kalmte bewaren. In Nederland heerst een angstcultuur, gevoed door een afrekencultuur. Er is geen ruimte om van fouten te leren, aldus Walraven. Je ziet het, schrijft zij, aan de talkshowtafels. Je hoort meningen en je denkt: aan welke kant sta ik. Escalatie en polarisatie is het gevolg.

Verwachten — Jezus vraagt van ons in het evangelie om niet een afwachtende houding aan te nemen, maar een verwachtende houding. Jezus beloofde dat Hij zou wederkomen naar de aarde. Als Hij terugkomt, zal het Koninkrijk van God voltooid worden. En als Hij dan komt, zal Hij een maaltijd voor ons aanrichten. Hij zal zich omgorden en hij zal hen aan tafel nodigen en langs hen gaan om te bedienen (Luc 12). Telkens als wij de eucharistie vieren in de kerk, lopen wij vooruit op dat voltooide koninkrijk, op datgene wat komen gaan. ‘Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij wederkomt’.

Samen — Wie heeft het laatste woord in de geschiedenis? Dat is God! Hij brengt ons naar de dag die geen avond kent. En in die tussentijd mogen wij niet een afwachtende, maar een verwachtende houding aannemen. Dat is niet stilzitten, maar is actie! In geloof! In die actie is het belangrijk verbindingen te zoeken: in gebed met God en  in communicatie met de medemens. Andrea Walraven gaf de lezer (naast gebed) een paar suggesties mee: ‘je doet goed, ook als niemand het ziet, over een ander spreek ik alsof diegene naast mij zit en als ik een mail schrijf, bedenk ik mij dat het op de voorpagina van de krant komt’. Nederig zijn! Waar macht in het leven geboren wordt, verliezen mensen de verbinding met geloof en met elkaar. Dan denk ik aan de bijzondere synode in Rome, waar mannen en vrouwen samenkomen om met elkaar te spreken over de toekomst van de kerk! Samen, synode,  dat ‘samen op weg’ betekent, van σύν (sun) = samen, ὁδός (hodos) = de weg. Altijd in verbinding met elkaar, niet in kampen. Het gesprek met elkaar aangaan en komen tot een oplossing. Dat is de (gelovige) actie die bij ons past! Zo heeft Jezus het ons geleerd, toch?

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 30E ZONDAG DOOR HET JAAR

29 oktober – 30e zondag door het jaar (A): Ex. 22,20-26 – 1 Tess. 1,5c-10 – Mt. 22,34-40


Op zaterdag 28 oktober is er een eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 29 oktober is er een eucharistieviering (met kindernevendienst) in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastor Jaap van der Bie voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 29 oktober is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pater Adri Kortekaas O.F.M. voorgaat. Met samenzang. Aanvang: 11:00 uur.


ALLLERHEILIGEN (1 NOVEMBER) — ALLERZIELEN (2 NOVEMBER)

Allerheiligen is, evenals Allerzielen, geen officiële feestdag in Nederland. Maar het is wel een belangrijk hoogfeest binnen de katholieke kerk. Met Allerheiligen worden bekende en onbekende heiligen herdacht en geëerd. De dag na Allerheiligen is het Allerzielen; op deze dag bidt de Katholieke Kerk voor alle overledenen die nog niet bij God in de hemel zijn.

Lees meer (via www.vier.nu)


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Voor Wim van Veen en overleden familie.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Joke Walraven, Paul van Tricht, Ad Noijen, Rietje de Lange-van der Poel. — Voor Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven, Sacha Lim, Vader, moeder en Martin Hendriks, Theo Rotteveel, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Piet van de Arend, Jaap Warmerdam, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 1 november (Allerheiligen) is er een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pastoor Walter Broeders. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Donderdag 2 november (Allerzielen) is er een woord- en gebedsviering waarvoor de nabestaanden van de overleden parochianen van het afgelopen jaar speciaal zijn uitgenodigd. Voorganger is pastoor Walter Broeders. aanvang 19:30 uur. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken.

Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 29 oktober 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Op zaterdag 4 november is er een woord- en gebedsviering rond Allerzielen. Voorganger is Margreet Onderwater. Aanvang 19:00 uur — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: oktober 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Het is oktobermaand, dus Maria-maand! Wij gaan weer op donderdagen de Rozenkrans bidden (19 uur). Er zijn vele momenten in ons leven om bij Maria steun te vragen. U bent welkom om mee te bidden. Marianne Turk. — Op donderdag 2 november is er ’s avonds een woord- en gebedsviering rond Allerzielen. — Voorganger: Marianne Turk i.s.m. de avondwakegroep. Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


BRUG BIJ DE GOEDE HERDER WORDT VERNIEUWD

Iedere dag maken veel wandelaars en fietsers gebruik van de route over het terrein van de Goede-Herderkerk om vanuit de woonwijk op de Hoge Rijndijk te komen en vice versa. Daarbij gebruikt men het voetpad van de kerk dat loopt vanaf de hoek Eikenlaan/Berkenhof langs de Begraafplaats Hoge Rijndijk. En ook talloze kerkgangers weten, zeker na de vieringen, de weg naar de begraafplaats te vinden. Het parochiebestuur heeft opdracht gegeven om de brug in deze route te vervangen. Het brugdek is in slechte staat en nu al deels afgezet. Het is de bedoeling dat het vernieuwen van de gehele brug direct na Allerzielen (2 november) aangepakt zal worden. In overleg met de gemeente Zoeterwoude en de Stichting Begraafplaats Hoge Rijndijk is dit alles afgestemd. Wij waarderen het zeer dat zowel de gemeente Zoeterwoude als de Stichting Begraafplaats Hoge Rijndijk een belangrijke bijdrage wil leveren in de kosten van de renovatie. Er zal tijdens het werk een omleidingsroute worden aangegeven. — Beheercommissie van De Goede Herder


ACTIE KERKBALANS: GEEF OM UW KERK

Het lijkt misschien nog ver weg, maar het einde van het financiële boekjaar komt toch met rasse schreden dichterbij.

Wilt u in uw administratie even nakijken of u het in januari toegezegde bedrag al heeft over gemaakt? De kerk kan alleen bestaan dankzij de inzet en financiële steun van haar leden.

Bij voorbaat hartelijke dank! –– Penningmeesters Regio Oost