Mededelingen & nieuws (31 oktober)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, dinsdag 31 oktober 2023.

Afgelopen zondag heeft onze bisschop, Mgr. Van den Hende de gerenoveerde kerk van de H. Maria Middelares opnieuw in gebruik genomen. De kerk gezegend, gezalfd en het altaar gewijd met geurig chrisma. Ook wij zijn gezalfd bij ons doopsel en vormsel om als levende stenen het bouwwerk van de Heer te vormen. Tevens werd in het altaar de relieken geplaatst van de martelaren van Gorcum, zij die hun geloof in de eucharistie en de trouw aan de paus niet hebben verloochend.

Nederig — Hier is een huis voor God gebouwd waar mensen samen komen om te luisteren naar de Schriften, het Brood te breken en te delen. Om gevoed te worden om het evangelie uit te kunnen dragen in de wereld van vandaag! De wereld om ons heen is dus het domein van onze liefde tot de ander. Het grote gebod uit de Schrift, heb God lief en de naasten als jezelf,  draagt ons op het niet bij de eigenliefde te laten, maar daagt ons allen uit ons te openen naar de ander, die is als wijzelf, de wereld rondom, de mens die je levensweg kruist. Dat vraagt veel van ons, een houding van nederigheid en grote empathie.

Luisteren — Hoe vaak komt het niet voor als iemand iets tot ons zegt, dat we maar met een half oor luisteren en eigenlijk zelf willen praten. Je merkt: de ander luistert niet. Als kerk, als christenen moeten wij leren luisteren naar de ander. Wat gaat in die ander om? Wat zijn haar of zijn zorgen? Waar loopt mijn naaste tegenaan? Dat is Gods liefde op de eerste plaats uitdragen: luisteren en zo elkaar de hand schudden. Mij trof afgelopen zondagmorgen in Buitenhof de rabbijn Avraham Soetendorp en de iman Shamier Madhar. Zij zeiden: De gebeurtenissen in Israël en Gaza leiden zowel bij Joden als moslims in Nederland tot veel verdriet. Zij deden een oproep om te zoeken naar verbinding en gaven elkaar, symbolisch de hand. Door naar elkaar echt te luisteren en elkaar de hand te schudden kunnen en mogen wij Gods liefde zichtbaar maken.

Allerheiligen — Het is juist in deze bijzonder en moeilijke tijd goed om Allerheiligen te vieren. Wij mogen niet vergeten dat wij mogen geloven in heiligheid. Het geloof te bewaren dat het licht van de gerechtigheid en vrede brandende blijft in en door mensen.  Er zijn bekende heiligen en onbekende heiligen. Het zijn stuk voor stuk mensen die vanuit de liefde van God, de Heer volgen en een licht van hoop en vrede zijn, in de huiskamer van de wereld, die donker is. Vaak met een luisterende en verbindende houding.

Vier je mee: woensdagochtend 1 november: De Goede-Herderkerk om 10.00 uur!!

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders


ALLLERHEILIGEN (1 NOVEMBER) — ALLERZIELEN (2 NOVEMBER)

Allerheiligen is, evenals Allerzielen, geen officiële feestdag in Nederland. Maar het is wel een belangrijk hoogfeest binnen de katholieke kerk. Met Allerheiligen worden bekende en onbekende heiligen herdacht en geëerd. De dag na Allerheiligen is het Allerzielen; op deze dag bidt de Katholieke Kerk voor alle overledenen die nog niet bij God in de hemel zijn.

Lees meer (via www.vier.nu)

Op donderdag 2 november (Allerzielen) is er in de Laurentiuskerk (Stompwijk) om 19:00 uur een woord- en gebedsviering waarin de overleden parochianen van het afgelopen jaar en al onze dierbare overledenen worden herdacht. Voorganger is Marianne Turk. Met medewerking van leden van het EMS-koor.

Op donderdag 2 november (Allerzielen) is er in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) om 19:30 uur een woord- en gebedsviering waarin de overleden parochianen van het afgelopen jaar en al onze dierbare overledenen worden herdacht. Voorganger is pastoor Walter Broeders. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zaterdag 4 november is er in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp) een woord- en gebedsdienst rond Allerzielen, waarin de overleden parochianen van het afgelopen jaar en al onze dierbare overledenen worden herdacht. Voorganger is Margreet Onderwater. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl


SCHRIFTLEZINGEN: 31E ZONDAG DOOR HET JAAR

5 november – 31e zondag door het jaar (A): Mal. 1,14b-2,2b.8-10 – 1 Tess. 2,7b-9.13 – Mt. 23,1-12


Op zondag 5 november is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 5 november is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Ad van der Helm voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: (Allerzielen, 4 nov.) Voor overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch, Huib Versteegen en Riet Versteegen-Berg, Sjaak van der Salm, Simon en Gre van der Salm, Wilma Veldhuijzen-Rietveld (jaargetijde).

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — (Allerzielen:) Voor alle overleden parochianen die sinds Allerzielen 2022 uitgeleide zijn gedaan. — Wij gedenken al onze dierbare overledenen en we noemen de namen van: Corrie Zwetsloot-van der Meer, Piet Hartwijk, overleden ouders Bouwman-Windt, overleden ouders Bulles-Stoffels, Siem Heemskerk, Inge en Wim van Leeuwen, Koos, Corry, Toos, Jan en Corry Mooijman, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Wil Hilgersom en overleden familieleden, Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader. — Tot H. Bernardus beschermheilige van de schapen.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 8 november een viering in de Mariakapel. Voorganger is Heleen Brouwer. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken.

Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 29 oktober 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Op zaterdag 4 november is er een woord- en gebedsviering rond Allerzielen. Voorganger is Margreet Onderwater. Aanvang 19:00 uur — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: november 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


SAMENVATTEND SYNODERAPPORT GEPUBLICEERD

Zaterdagavond 28 oktober verscheen het rapport dat een samenvatting geeft van de gesprekken tijdens de eerste sessie van de bisschoppensynode in Rome, die vier weken geduurd heeft en alleen al bijzonder was omdat er naast bisschoppen ook andere gelovigen mochten meepraten: priesters, religieuzen en leken, waaronder vrouwen. Volgens het rapport heeft de katholieke kerk behoefte aan een meer gastvrije pastorale benadering, vooral voor mensen die zich buitengesloten voelen. Maar ook vermeldt het rapport de vrees die er bestaat voor verraad aan de kerkelijke leerstellingen, en de roep om een diepgaande bekering zodat het kwaad van seksueel misbruik en clericalisme kan worden uitgebannen. Lees meer (via kro-ncrv.nl)

In deze synode stond het luisteren centraal: naar elkaars opvattingen (die soms sterk verschillen) en naar de heilige Geest. Besluiten worden pas volgend jaar genomen tijdens de vervolgsessie van de synode. Daarnaar verwees ook de paus in zijn preek tijdens de afsluitende pontificale hoogmis in de Sint Pieter op zondag 29 oktober: “Vandaag zien we nog niet de volle vruchten van dit proces, maar we kunnen met vooruitziende blik kijken naar de horizon die zich voor ons opent: de Heer zal ons leiden en ons helpen om een meer synodale en missionaire Kerk te zijn die God aanbidt en de vrouwen en mannen van onze tijd dient, erop uitgaand om de troostende vreugde van het Evangelie aan allen te brengen.”

Lees ook:


NIEUWE AFLEVERING VAN RONDOM PETRUS EN PAULUS

Er is weer een nieuwe aflevering verschenen van het parochieblad Rondom Petrus en Paulus (november/december 2023).

Gedrukte exemplaren liggen dit weekend achterin de kerken van onze parochie. Maar de aflevering is ook hier beschikbaar in een digitale versie (PDF).