Mededelingen & nieuws (22 november)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 22 november 2023.

Afgelopen zondag werd bekend gemaakt dat ik per 1 februari 2024 uw pastoor niet meer ben. Ik ben door de bisschop benoemd tot pastoor van Delft en omstreken. Wederom meerdere kerken in een brede samenwerking. Ik zal daar gaan werken in een team met een collega-priester, diaken en een parttime pastoraal werker. Het zal gaan om een parttime benoeming, ik blijf dus rector van Vronesteyn.

Moeilijk — De benoeming valt mij zwaar, omdat ik het vertrouwde moet loslaten en begin aan een nieuw avontuur. Ik blijf het altijd moeilijk vinden om mensen met wie ik een band heb opgebouwd in het pastoraat, in het vrijwilligerswerk en in de ontmoeting met elkaar tijdens de liturgie, om die los te laten. En natuurlijk zijn er in Delft ook aardige mensen, goede vrijwilligers, koren en goede liturgie, dat snap ik allemaal, maar je moet het vertrouwde loslaten.

Mensenmens — Ik ben altijd al een mensenmens geweest, in mijn jeugd, in mijn werk als verpleegkundige, en zeker ook in de parochie. De gemeenschap met elkaar is mij dierbaar. Liefst geen conflicten, loyaliteit aan elkaar, geven en nemen, het consensusmodel, dat allemaal net als in een gezin. Daarbij is het omzien naar elkaar belangrijk, bijzonder voor de mensen die het moeilijk hebben, mensen met weinig inkomen of minder kansen, binnen en buiten de geloofsgemeenschap. Dat alles in gelovig perspectief. Dat is volgens mij de taak van de kerk. God eren in de liturgie en de naasten dienen. Ik heb dat nooit moeilijk gevonden, maar altijd een hele eer om voor te mogen gaan in dat dienstwerk!

Toekomst — De toekomst is niet aan mij, aan u of jou. De toekomst is aan de Heer zelf. Hij zal ons werk zegenen en ons met zijn Heilige Geest begeleiden om de taken te kunnen doen die wij als gedoopte mensen mogen doen. Wat ik dan op weg naar die toekomst belangrijk vind? Vier de liturgie van de kerk en houd je vast aan de normen en waarden van het evangelie!! Daar heb ik als christen, als priester mijn handen vol aan.

Stemmen — In de afgelopen periode hebben wij vele debatten en interviews van politici gehoord met mooie verhalen en beloften. En vandaag zijn wij naar de stembus gegaan, gestemd met ons hoofd of met ons hart op een partij die bij ons past. Maar de proof of the pudding is in the eating. Het gaat tenslotte om de daden van mensen. Analyses en beschouwingen horen daarbij, akkoord! Maar wat telt is ons handelen en onze barmhartigheid.

Christus Koning — Zondag vieren wij het Hoogfeest van Christus Koning en horen wij een andersoortig koninklijk verhaal: al wat u voor de geringsten hebt gedaan, hebt ge voor Mij gedaan(Mt 45). Wie mogen er bij het laatste oordeel rechts van de Heer zitten? Als ik het evangelie lees, wordt het mij duidelijk. Degenen die aan de rechterhand van de mensenzoon worden neergezet slaan zich niet vol trots op de borst en zeggen niet: kijk eens wat ik heb gedaan. Maar hun inborst is vol van liefde voor de medemens, ze zijn nederig en doen wat ze kunnen. Daarom is het feest van Christus Koning een feest van bezinning op de vraag: en ik, wat doe ik?

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: CHRISTUS KONING, 34E ZONDAG DOOR HET JAAR

26 november – CHRISTUS KONING (A): Ez. 34,11-12.15-17 – 1 Kor. 15,20-26.28 – Mt. 25,31-46


Op zaterdag 25 november is er een eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 26 november is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pater Adri Kortekaas voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 26 november is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met samenzang. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Voor Wim van Veen en overleden familie

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen Trees Vonk, Joke Walraven, Paul van Tricht. — Voor Mary Paddenburg, Frans en Lex Winkelhuism, Agnes Oosterlee=Vlasveld, Toon en Mien Hocks, Nettie en Frans Brocken, Vader, moeder en Martien Hendriks, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Ciska van Boheemen (Jaargetijde), Geerd Hilgersom (Jaargetijde), Lenie de Jong, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 29 november: een viering in de Mariakapel. Voorganger is Kirstin van Veen. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie over raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 19 november 2023 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: november 2023 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website. — Overleden: Theodorus Johannes Adegeest in de leeftijd van 88 jaar.


BRUG BIJ DE GOEDE HERDER WORDT VERNIEUWD (2)

Eerder berichtten wij u over de voorgenomen vervanging van de brug bij de Goede Herderkerk, die langs het kerkhof voert en onderdeel is van de route die wandelaars en fietsers gebruiken om vanuit de woonwijk achter de kerk op de Hoge Rijndijk te komen en vice versa. Brugdek en leuningen waren in slechte staat. Inmiddels heeft aannemersbedrijf J.J. van Leyden het nodige werk verzet. Eerst zijn het oude wegdek en de metalen brugleuningen verwijderd. Daarna is het nieuwe wegdek aangebracht alsmede tijdelijke brugleuningen. De metalen leuningen zullen later nog geïnstalleerd worden, maar de brug is al weer veilig te gebruiken — Beheercommissie van De Goede Herder