Mededelingen & nieuws (10 januari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 10 januari 2024.

Met velen hebben wij in de Advent uitgezien en verlangd naar de komst van de Heer, we hebben Kerstmis gevierd, het licht aangestoken en met Driekoningen werd Jezus ons geopenbaard, getoond aan de wereld. En afgelopen maandag hebben wij met de doop van de Heer de kersttijd echt afgesloten. Het stalletje is opgeruimd en weer naar zolder. De kamer is leeg, al dan niet schoongemaakt, maar wel leeg!  Maar eigenlijk is dat precies wat er gebeurt bij het einde van de kersttijd: we gaan het gewone leven in. Van toeschouwers worden we deelnemers.

Doop van de Heer — Met de doop van de Heer vieren wij dat Jezus van Galilea naar de rivier de Jordaan is gegaan en zich heeft laten dopen door Johannes de Doper. Heeft Jezus dit doopsel nodig? Hij is toch de Zoon van God, Hij is toch de Rechtvaardige? Waarom moet Hij dan gedoopt worden? De kerkvaders leren ons dat! In het doopsel toont Jezus zich solidair met ons mensen. Hij is mens geworden, in Christus heeft God zich solidair verklaard. Hij laat zich dopen, zoals Hij aan het kruis voor ons zal sterven. Hij draagt onze lasten, ons lijden en onze pijnen. Hij zal ook onze dood dragen. Dat komt in het doopsel allemaal naar voren. Dan gaat de hemel open en de Vader noemt Hem de welbeminde, luistert naar Hem. Hij leerde ons te hopen!

Wereldse hoop — Het is vaak zo, als wij het nieuws zien, de kranten lezen, dat allerlei problemen in de wereld, vaak samen met de problemen van het leven, op onze schoot worden gelegd. Dan is er te veel water, dan weer te droog, te koud of te warm. We zouden daar moedeloos, somber van kunnen worden, de blijdschap kunnen wegnemen. Het zou ons cynisch kunnen maken. Ook de maatschappij gaat dit zien. SIRE is dan ook een campagne gestart: Houd je ogen heel goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen.’ En natuurlijk kun je nooit lichtpuntjes opleggen. Iemand ziet zijn werkelijkheid soms somber en donker in. Maar deze campagne probeert een negatieve spiraal te doorbreken. Dat is goed!!

Christelijke hoop — Als christenen geloven wij dat er hoop is. De drie kardinale deugden zeggen ons: Geloof, hoop en liefde. Het geloof dat God ons leven draagt en liefheeft, Hij is solidair met ons geweest en loopt met ons mee, in liefde. Dat is onze hoop!! Wij zijn niet alleen, het is niet blijvend zwart! Hij neemt de zorgen en de pijnen niet weg, maar Hij draagt het met ons. Hoop is geen optimisme… maar een vertrouwen dat ondanks de duisternis er lichtpuntjes zijn. Ons geloof in Christus zal ons die hoop openbaren, wetende dat Hij met ons is, alle dagen van ons leven.

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders 


SCHRIFTLEZINGEN: 2e ZONDAG DOOR HET JAAR

10 januari 2024 – 2e zondag door het jaar (B): 1 Sam. 3,3b-10.19 – 1 Kor. 6,13c-15a.17-20 – Joh. 1,35-42


Op zaterdag 13 januari is er geen eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp) (zie zondag 14 januari, 09:30)

Op zondag 14 januari is er een woord- en gebedsviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin Thea Epskamp voorgaat. Muzikale medewerking: dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 14 januari is er een oecumenische viering in het Muziekcentrum Zoeterwoude (in verband met jubileum 100 jaar Muziekcentrum). Aanvang: 10:00 uur

Op zondag 14 januari is er een eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pater Adri Kortekaas voorgaat. Met samenzang. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Voor de H. Maagd Maria. — Voor overleden weldoeners en armen in de parochie namens PCI. — Voor Wim van Ven en overleden familie.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Trees Vonk, Jan Lohmeijer. — Voor Maria Louise Bemelman-Videc, Ploon Pieterse, Josephine van Galen, overleden familie van Rijn, Jan Peeters, Lucie Peeters-Weijkamp, Ada Kramer-van der Klugt, Theo Rump, Ria en Jan Tacx, Theo en Alie Rotteveel, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius:  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. — Voor overleden en levende leden van het parochiekoor, Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Piet van Haaster, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Jan Boogmans.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 17 januari: viering in de Mariakapel; aanvang: 10:00 uur. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie over raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 31 december 2023 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: januari 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.


50 JAAR ACTIE KERKBALANS

In januari 2024 bestaat Actie Kerkbalans 50 jaar!

Kerken in Nederland ontvangen geen subsidie van de overheid. Bij de jaarlijkse actie Kerkbalans vraagt de Kerk haar leden om een financiële bijdrage toe te zeggen. Die bijdrage van de gelovigen heeft de Kerk nodig om te kunnen blijven werken aan haar van Christus ontvangen opdracht: 1) dienst aan de naaste en zo eenzaamheid en armoede tegengaan, 2) het geloof doorgeven en nieuwe mensen ermee bekend maken, 3) het geloof vieren en ook zo tijd en ruimte maken voor God.

Kerkbalans is een “sterk merk”. Parochianen dragen daarnaast ook bij via de collectes. De samenleving seculariseert en het aantal kerkgangers en kerkleden neemt af. Maar over het algemeen geldt dat in de meeste parochies van het bisdom Rotterdam de opbrengst van de collectes en de actie Kerkbalans tot nu toe op peil blijft.

De bijdragen worden opgebracht door minder mensen in een door fusies dalend aantal parochies (641 parochies in 2021). De bijdragen aan Kerkbalans dalen jaarlijks met zo’n 3,6 procent, maar dat wordt gecompenseerd door een duidelijke stijging in het ontvangen collectegeld, zoals blijkt uit de cijfers voor het bisdom Rotterdam over 2021 en 2022.

Wij hebben dan ook goede hoop dat parochianen, ondanks gestegen levenskosten, hun parochiekernen ruimhartig blijven steunen, als deze binnenkort bij u aankloppen — voor de vijftigste keer. Dank u wel!

Beheercommissies van de parochiekernen in regio oost