Mededelingen & nieuws (24 januari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 24 januari 2024.

Mijn eigen geloofsleven kreeg een verandering toen ik het boekje had gelezen van Anselm Grün en Meinrad Dufner: Spiritualiteit van beneden. Hierin beschrijft hij de twee spiritualiteiten uit de traditie van ons christelijk geloof. De spiritualiteit van boven en van beneden. Aan de hand van Bijbelse voorbeelden en gedachten geeft hij weer hoe jouw geloof vorm kan krijgen in jouw eigen dagelijkse leven.

Spiritualiteit van boven en beneden — In de spiritualiteit van boven wordt ons idealen voorgehouden, die wij kunnen nastreven en ook dienen na te volgen. In de Bergrede staan deze idealen. We kunnen ze volbrengen met de hulp van de Allerhoogste. We kijken naar boven en vragen om de kracht van de H. Geest, Zijn genade om al deze idealen te kunnen waarmaken in ons leven. Soms zijn de idealen zo hoog en moeilijk waar te maken, dat we de moed verliezen en ze laten varen. In de spiritualiteit van beneden gaan we uit van mijn leven. In mijn dagelijks leven sta ik dan open voor Gods liefde en zoek ik Hem in ons eigen gewone alledaagse leven.  Het gewonde hart wordt geopend  door Jezus zelf!

Gelijkenis — In de gelijkenis van de schat in de akker wordt dit laatste eigenlijk duidelijk gemaakt (Mat 13).  Hij toont dat wij ons ware ik, onszelf kunnen vinden in de akker die vuil is.  We moeten dus eerst graven in de akker, onze handen vuil maken en het zand tussen de nagels krijgen om die schat te kunnen vinden. Het vuil is dan onze gebrokenheid, onze fouten en tekorten, de akker mijn leven. Of die koopman die op zoek is naar de parel. Grün legt uit dat die parel een beeld van Christus in ons is; zij groeit uit de wonde van de oester.

Afscheid — Beste mensen, dit zal, denk ik, mijn laatste bijdrage zijn aan deze weblog. Met heel veel plezier heb ik iedere week iets voor jou of voor u geschreven. Altijd vanuit mijn eigen dagelijks leven, vanuit mijn beleving, vaak vanuit mijn hart. De spiritualiteit van beneden is mij dan ook zeer dierbaar. Het is een deel van mijn leven geworden. Zondag neem ik afscheid. Gelukkig biddend met een vesper. Samen zingen en bidden. Naar boven kijken en danken voor de liefde en de genade die ik van God heb ontvangen, maar ook de liefde die ik van jullie heb ontvangen om samen christen te zijn in deze tijd.

Priester — Ik wilde altijd een priester zijn die allereerst de mens aankeek. Die probeerde de situatie te begrijpen waarin de mens zich bevond. En daarbij probeerde ik met de levende Woorden uit de heilige Schrift mijn medemens te troosten, of te bemoedigen, te steunen of uit te dagen, om samen christen te zijn in deze wereld, in deze tijd. En of mij dat gelukt is, daar zal de lieve Heer over oordelen. Ik vond het een mooie, leerzame en plezierige tijd om met u een priester te zijn.

Zegen — Het zal je niet verbazen dat de spiritualiteit van beneden in de loop van mijn leven mij dierbaar is geworden. Om in het gewone leven van alle dag God te ontmoeten, zijn liefde, zijn genade om ons leven inhoud en zin te geven voor jezelf en bijzonder voor onze medemensen. Maar geen spiritualiteit van beneden zonder boven!! Beiden met elkaar verbinden om vrucht te geven aan ons geloven!

Immers alle zegen komt van boven! Gods zegen aan jullie allen. Het gaat jullie goed!!!

In Italië zeggen ze un’abbraccio amicovole: een stevige vriendschappelijke omhelzing aan jullie allemaal.

Ciao!! — pastoor Walter Broeders 


SCHRIFTLEZINGEN: 4e ZONDAG DOOR HET JAAR

28 januari 2024 – 4e zondag door het jaar (B): Deut. 18,15-20 –1 Kor. 7,32-35 – Mc. 1,21-28


Op zaterdag 27 januari is er een eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 28 januari is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Muzikale medewerking: jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 28 januari is er een eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met samenzang. Aanvang: 11:00 uur.

Op zondag 28 januari is er een vesperviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Muzikale medewerking: projectkoor o.l.v. Ans Bulles; organist Jorge Silva. Aanvang: 15:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op donderdag 1 februari is er een eucharistieviering in de Petruskerk (Lammenschansweg, Leiden) waarin pastor Daan Huntjens wordt gepresenteerd. Muzikale mederking: projectkoor o.l.v. Coen Huisman. Aanvang 19:30 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Voor Wim van Veen en overleden familie, overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch, Simon en Gre van der Salm, Sjaak van der Salm, Joop en Gerarda Versteegen en hun zoon Jan, Ria de Rooij.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Trees Vonk, Jan Lohmeijer. — Voor Agnes Oosterlee-Vlasveld, Frans en Lex Winkelhuis, Simon Honselaar, Toon en Mien Hockx, Sacha Lim, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven, Lina en Frits Labordus, vader, moeder en Martin Hendriks, Nettie en Frans Brocken, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius:  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. — Voor Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Piet Berbée, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Jan Boogmans, Aad Hooymans.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 31 januari: viering in de Mariakapel; aanvang: 10:00 uur. Voorganger: Liliane Laumans. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie over raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 21 januari 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Actie Kerkbalans — De afgelopen dagen hebben vrijwilligers bij alle parochianen van De Goede Herder de Kerkbalans-envelop bezorgd. Wilt u de toezegging van uw jaarbijdrage voor 2024 invullen op de antwoordstrook en die in de envelop klaarleggen voor de vrijwilliger die op maandag 29 januari (of in het voorafgaande weekend) aanbelt? U kunt ook voordien de envelop terugbezorgen op het huisadres van de vrijwilliger, genoteerd op de voorkant van de envelop. — Ontving u geen envelop? Achterin de kerk liggen ongeadresseerde Kerkbalans-enveloppen die u kunt meenemen en later weer inleveren (bij het secretariaat of bij de vrijwilligers van het koffieteam in het atrium). — Hartelijk dank voor uw financiële steun! — Werkgroep Kerkbalans

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: januari 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.


HERRINNERING: UITNODIGINGEN I.V.M. AFSCHEID EN BEGROETING

Wij nodigen u graag uit voor deze twee gebeurtenissen:

Pastoor Broeders neemt op zondag 28 januari afscheid, om de week erna als pastoor in Delft en Midden-Delfland te beginnen. In de Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk 18, Zoeterwoude- Rijndijk is die zondag om 15:30 uur een Vesperviering geleid door pastoor Broeders. Na afloop is er alle gelegenheid om hem persoonlijk de hand te drukken.

Kapelaan Huntjens wordt op donderdag 1 februari tijdens een Eucharistieviering om 19:30 uur in de Sint Petruskerk, Lammenschansweg 42, Leiden, door vicaris-generaal Van Deelen voorgesteld. Na de viering kunt u de nieuwe kapelaan begroeten en welkom heten.

We hopen dat velen van u bij beide gebeurtenissen aanwezig zijn. — Jan van Trigt, vice-voorzitter parochiebestuur van de HH. Petrus en Paulusparochie