Mededelingen & nieuws (21 februari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Den Haag, woensdag 21 februari 2024.

In zijn brief voor de veertigdagentijd herhaalt Paus Franciscus wat hij op de Wereld Jongerendagen in Lissabon heeft gezegd: “Op dit moment in de geschiedenis zijn de uitdagingen enorm, we horen de pijnlijke jammerklachten van zoveel mensen. We maken inderdaad een derde wereldoorlog mee die in stukjes wordt uitgevochten. Maar laten we de moed vinden om de wereld niet te zien als een wereld die stervende is, maar als een wereld die geboren wordt, niet aan het einde maar aan het begin van een groot nieuw hoofdstuk van de geschiedenis. We hebben moed nodig om zo te denken.” 

‘Een wereld die stervende is’Een rake omschrijving waarmee de Paus onze tijd typeert en waaraan sinds afgelopen zomer nog weinig is veranderd. Berichten over oorlog en geweld, natuurrampen en bijvoorbeeld de recente dood van een eigentijdse verzetsstrijder als Aleksej  Navalny kleuren dat beeld van ‘een wereld die stervende is’.

Waar halen we de moed vandaan? — Doet u dat ook wel eens, het nieuws overslaan of de krant selectief lezen ? Ik moet bekennen dat ik dat wel doe, dat ik soms wegkijk van de problemen wereldwijd en dichtbij. Ik voel me dan zo machteloos en misschien zelfs moedeloos. De vraag is dan waar haal ik, waar halen wij, die moed vandaan om daarin de geboorte te zien van de wereld, een groot nieuw hoofdstuk?

Kijken door de bril van Pasen — Het antwoord is misschien wel gelegen in het evangelie van komend weekend (Mc 9:2-10). Petrus, Johannes en Jacobus gaan met Jezus mee de berg op en zien hoe Hij voor hun ogen verandert. Zijn kleding wordt wit en lijkt te stralen. Als dan ook Mozes en Elia aan zijn zijde verschijnen, is het plaatje van de Messias compleet. Hier staat Jezus als de nieuwe David tussen de Wet en de profeten. Een indrukwekkend schouwspel, dat Petrus wel voorgoed zou willen bewaren. Ook nu weer klinkt de stem van God: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.” Met deze opdracht en het verbod om er met iemand over te spreken voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan, wordt de kijkrichting, het perspectief bepaald. Wat er ook te gebeuren staat, zoveel is duidelijk: het eindigt in de Verrijzenis. De leerlingen wordt hier een doorkijkje geboden op Pasen, ook al begrijpen ze daar nog niets van.

Die bril past ons allemaal — Wij zijn mensen van na Pasen, wij hebben weet van de Verrijzenis. Al begrijpen wij daar ook misschien niet alles van. Van dat moment in de tijd waarop de wereld op zijn kop ging. En hoe sinds die dag de dood niet meer het laatste woord heeft en het Licht het won van de duisternis. Het lijkt mij dat we daar die moed vandaan kunnen halen, door onze wereldtijd te bezien door de bril van Pasen. En zo door alles heen van wat ons teneerdrukt, de geboorte van de wereld te zien, dat nieuwe hoofdstuk in de geschiedenis. Wat dat van ons vraagt? Ach, laten we eerst maar eens gaan luisteren naar wat de Heer ons te zeggen heeft.


UIT EEN TOESPRAAK VAN ALEKSEJ NAVALNY TOT DE RECHTBANK VAN MOSKOU (2021)

De eigenaar van dit grote paleis, Vladimir Poetin, wil mij een boodschap sturen: “Kijk, we kunnen in dit rechtssysteem alles met je doen.” Het is waar, ze kunnen mij van alles aandoen, en dat doen ze ook. Maar ik ben niet de enige die het ziet; normale mensen kijken ernaar en het deprimeert hen.

Wat kan ik eigenlijk zeggen, edelachtbare? Zal ik praten over God en verlossing? Lekker pathetisch? Het punt is: ik ben een religieus persoon […] en dat helpt me enorm bij wat ik doe. Het maakt alles veel, veel gemakkelijker. Ik pieker minder, ik heb minder dilemma’s in mijn leven – omdat er een boek is dat min of meer precies beschrijft wat ik in welke situatie moet doen. Natuurlijk is het niet altijd gemakkelijk om je eraan te houden, maar over het algemeen probeer ik het.

Het gebod “Zalig zijn degenen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen vervuld worden”, is in werkelijkheid momenteel het belangrijkste politieke idee in Rusland. Zonder toeters en bellen staat hier: er schuilt kracht in gerechtigheid. Wie de waarheid en gerechtigheid achter zich heeft, zal winnen.

Tegen jullie, aanklager, dit regime en alle anderen hier wil ik zeggen: je hoeft niet bang te zijn voor mensen die naar de waarheid streven. Stel je eens voor hoe mooi het leven zou zijn als deze eeuwige leugen niet bestond. Je werkt bijvoorbeeld als rechter en er is niemand die jou belt om je te vertellen hoe je moet beslissen. (bron: Trouw, 21.2.2023)


SCHRIFTLEZINGEN: 2e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

25 februari 2024 – 2e zondag veertigdagentijd (B): Gen. 22,1-2.9a.10-13.15-18 – Rom. 8,31b-34 – Mc. 9,2-10

Op zaterdag 24 februari is er een eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin kapelaan Daan Huntjens voorgaat. Met samenzang. Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 25 februari is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin kapelaan Daan Huntjens voorgaat. Muzikale medewerking: jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 25 februari is er een eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin kapelaan Daan Huntjens voorgaat. Met samenzang. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Voor overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch, Wim van Veen en overleden familie.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Joke Beereboom-Angevaar. — Voor Frans en Lex Winkelhuis, Sacha Lim, Toon en Mien Hockx, Vader, moeder en Martien Hendriks, Nettie en Frans Brocken, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven.

Parochiekern H. Laurentius:  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. — Voor Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Piet van Rijn, Jan Boogmans, Aad Hooijmans, Conny Lelieveld-van der Meer, Hannie Verhagen-van der Hoeven.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Parochiekern De Goede Herder — Donderdag 22 februari. Oecumenische vesperviering in de Veertigdagentijd in de Dorpskerk te Leiderdorp (aanvang 19:15 uur). Het thema is Op de proef gesteld? Met Job op weg naar Pasen (zie ook hieronder). — Woensdag 28 februari: viering in de Mariakapel; aanvang: 10:00 uur. Voorganger: Kirstin van Veen. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie over raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 11 februari 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Sinds het begin van de 40-dagentijd hangt voor het triomfkruis in de Goede-Herderkerk een groot kleurig hongerdoek. Het is vervaardigd door de kunstenaar Emeka Udemba en toont een wereldbol die voorzichtig door twee paar handen wordt doorgegeven. Gevraagd naar zijn inspiratie voor dit hongerdoek antwoordde Emeka Udemba: “God schiep deze wereld en gaf hem aan ons om voor te zorgen. We hebben het recht om te nemen wat we nodig hebben om te overleven. Vandaag zien we echter het tegenovergestelde. We gebruiken veel te veel, met als resultaat: de planeet wordt met de dag warmer, er zijn enorme overstromingen, ook in Nederland, en pandemieën nemen toe. We hebben alleen deze wereld en als we die niet goed behandelen, zullen we daar spijt van krijgen.” Lees de brochure (pdf) met de toelichting van dr. Claudia Kolletzki op het hongerdoek.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: februari 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.


FRANCISCAANSE ACTIVITEIT IN DE GOEDE HERDERKERK (24 FEBRUARI)

Sinds enkele maanden komen de leden van Portiuncula, de franciscaanse lekenbroederschap voor de regio Leiden, met enige regelmaat bijeen in onze Goede Herderkerk. Op zaterdag 24 februari van 15:00-17:00 uur organiseert deze broederschap een bijeenkomst in de sfeer van Franciscus met muziek en verhalen uit de Fioretti (“Bloempjes”).

Frans Moussault, musicus, en pater Rob Hoogenboom O.F.M. presenteren verhalen over Franciscus van Assisi en zijn eerste gezellen. Ze zijn eind veertiende eeuw opgetekend in een Italiaans handschrift en gaan over de richting in je leven, over verbondenheid met de schepping en over omgaan met leed.

Op zijn basklarinet neemt Frans Moussault je mee naar de diepere lagen van deze vertellingen. Zijn klanken raken en vervullen de ziel. De verhalen hebben de zeggingskracht van sprookjes, waardoor ze ook niet-gelovigen veel leesplezier en in dit geval veel luisterplezier verschaffen. Bekende verhalen zijn onder andere Franciscus’ prediking tot de vogels en hoe Franciscus de stigmata ontving: de tekenen van de gekruisigde Christus. Laat je meevoeren in de verhalen op de klanken van de klarinet! Iedereen is van harte welkom! — Informatie: 06-34129462 of e-mail naar: leokoot.1950@gmail.com


OECUMENISCHE VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Job en zijn vrienden. Schilderij (detail) van Ilja Repin (1844-1930)

Ook dit jaar organiseren de rooms-katholieke parochiekern De Goede Herder en de protestantse gemeente in Leiderdorp en Zoeterwoude/Rijndijk oecumenische vesperdiensten in de Veertigdagentijd, van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen.

Het thema van de vespers is: Op de proef gesteld. Onderweg naar Pasen. Het bijbelboek Job is een verhaal, een parabel, een boek van wijsheid, over de aloude vraag van mensen, hoe met het lijden om te gaan – waar het ook vandaan komt. Hoe kun je staande blijven als het onrecht toeslaat – wie het je ook aandoet; en wat je daarin van God én van mensen hebt te verwachten.

Geen mens blijft lijden bespaard; dat is geen bangmakerij maar de realiteit van het leven. De bijbel is een realistisch boek. Het spiegelt je geen droomwereld voor, maar geeft voeding om in de echte wereld mens te worden, om de vragen van het leven onder ogen te zien. — Foto: ‘Job en zijn vrienden’. Schilderij (detail) van Ilja Repin (1844-1930).

Van harte welkom op donderdagen: 15 februari (De Goede Herder); 22 februari (Dorpskerk), 29 februari (Dorpskerk), 7 maart (De Goede Herder), 14 maart (Dorpskerk hieraan voorafgaand de vastenmaaltijd om 18.00 uur), 21 maart (De Goede Herder viering van Boete en Verzoening). Aanvang steeds om 19:15 uur (tot 19:45 uur) — Liesbeth van Meeteren en Leo Koot namens de werkgroep oecumenische vespers