Mededelingen & nieuws (28 februari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Den Haag, woensdag 27 februari 2024.

Deze keer zou ik met het evangelie van komend weekend willen beginnen. Anders wordt het zo ‘iedere week hetzelfde.’ Het is een bekende evangeliepassage, die bekend staat als de Reiniging van de Tempel (Joh. 13-25). Anders dan bij de andere evangelisten richt Jezus zich in het evangelie volgens Johannes nadrukkelijk tot de duivenverkopers. Hoe het nu precies is gegaan weten we natuurlijk niet, maar het lijkt niet zonder reden. Voorafgaand aan het joodse paasfeest was het de bedoeling om in de tempel een offer te brengen. Niet iedereen beschikte over voldoende middelen om een lam te kunnen betalen. Een goed alternatief was dan een koppel duiven. Maar als die duiven nu inzet worden van markthandel en – met het oog op Pasen – ook van stijgende prijzen sluit dit mensen uit. En dat is nu precies wat Jezus niet doet: mensen uitsluiten.

Inclusief – Inclusiviteit is ook de grondtoon van het synodale proces zoals paus Franciscus dat voor ogen heeft met een wereldwijde kerkvergadering. De Duitse bisschop Stefan Oster formuleert dat als volgt: “Jezus heeft een boodschap voor de wereld en daarvoor heeft hij Zijn kerk nodig’. Die boodschap is dat God de wereld liefheeft en dat een Kerk dus mee zal moeten leven met de hele mensheid. Ze predikt over Jezus’ omarming van alle mensen.” De rode draad in dit beoogde proces is dan ook:gemeenschap, participatie en zending.

Een synodaal proces– Nu we aan de volgende fase van het synodale proces beginnen is het misschien goed de hoofdlijnen daarvan weer even in herinnering te brengen. Synodaal betekent letterlijk: ‘Samen onderweg’. Op deze synode of bijzondere vergadering van de wereldkerk gaat het deze keer om een gelijkwaardige deelname van alle gelovigen, van iedereen die gedoopt en gevormd is. Wij-samen zijn dus aan het woord, maar daar gaat wel een stap aan vooraf.

Horen, luisteren en spreken – Wat dit proces zo spannend maakt is dat het niet gaat om een wereldwijde inventarisatie van wat wij aan de Kerk zouden willen veranderen. En ook niet om een debat of wie er gelijk heeft. De eerste stap is die van luisteren en horen, een  ontdekken wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft. Er wordt vanuit gegaan dat wie gedoopt en gevormd is daar een extra antenne voor heeft. En daarna te luisteren wat wij elkaar, vanuit die ervaring, te vertellen hebben. Een ‘luisterend op weg zijn.’ Behulpzaam zijn daarbij gebed, stilte, geduld en onderling respect.

Waar staan we nu ? – We bevinden ons nu in de tweede ronde van het synodale proces. Het is de bedoeling om weer met elkaar in gesprek te gaan. De Landelijke Werkgroep Synodaliteit reikt daarvoor vier thema’s aan: Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn; Vorming in een missionaire Kerk; Deelname aan een verwelkomende Kerk; Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk. Er zijn landelijke bijeenkomsten bijvoorbeeld op 2 maart waarbij u zich kunt aansluiten. Vanuit het pastorale team en het parochiebestuur komen we de komende weken ook met een aanbod. Maar wat let u om ook zelf in gesprek te gaan bijvoorbeeld bij de koffie na een viering. Iedere synodale fase is een kans voor ons – als kerk – om te groeien, te leren en ons af te stemmen op de behoeften van onze tijd, daarbij trouw blijvend aan onze kernwaarden en geloofstradities. Die kans laten we toch zeker niet lopen?

Met hartelijke groet — Marlene Falkepastoraal werker

Synodaal proces: meer informatie


VASTENACTIE 2024: BETER ONDERWIJS IN BURUNDI

In Burundi leeft 68% van de bevolking onder de armoedegrens, het is het op een na armste land van de wereld. Bijna de helft van de bevolking is jonger dan 15 jaar. Ondanks alle inspanningen lukt het de regering niet om voor genoeg scholen en goed onderwijs te zorgen. Als kinderen al naar school kunnen, moeten ze vaak de stof uit het hoofd leren, want schriften en boeken zijn er nauwelijks. Ook tafels en stoelen ontbreken vaak. Klassen tot wel honderd leerlingen zijn geen uitzondering. Het analfabetisme neemt toe en velen beheersen de officiële taal van het land, Frans, maar matig. Dat maakt verder leren moeilijk, wat de kansen op goed werk beperkt.

De Gemeenschap Emmanuel openden in 2021 de Ecôle Notre Dame de l’Espérance in Gitega, de hoofdstad van Burundi. Het bisdom stelde de grond voor de school beschikbaar. De leraren zijn in Frankrijk geschoold in het Montessori systeem. De school is klein begonnen met 30 leerlingen. De school breidt elk jaar uit met een nieuwe klas. In 2024 heeft de school 120 leerlingen. Zij betalen schoolgeld, afhankelijk van de hoogte van het gezinsinkomen. Kunnen de ouders dat niet betalen, dan krijgen hun kinderen een beurs. — Bekijk de video met beelden van de school (via YouTube, 1:10 min.)

Vastenactie draagt bij aan het aanschaffen van meubilair voor de nieuwe klas, lesmaterialen voor een jaar voor alle klassen en het trainen van vier leraren. Het project is begroot op € 27.000. Hiervan wordt € 18.000 bijeengebracht door de parochies St. Maarten (Zeist), De Goede Herder (Tilburg), St. Petrus en Paulus (regio Leiden), St. Maarten (Bollenstreek Zuid), St. Jozefkerk (Amsterdam) en Gemeenschap Emmanuel in Nederland. Vastenactie legt daar € 9.000 bij.

DONEER NU: via de collectebussen achterin de kerken van de HH. Petrus en Paulusparochie of digitaal.


SCHRIFTLEZINGEN: 3e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

3 maart 2024 – 3e zondag veertigdagentijd (B): Ex. 20,1-17 of 20,1-3.7-8.12-17 – 1 Kor. 1,22-25 – Joh. 2,13-25

Op zaterdag 2 maart is er een eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 3 maart is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Muzikale medewerking: dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 3 maart is er een eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Ad van der Helm voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Voor verleden weldoeners en armen in de parochie namens Caritas, overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch, Gijsbertus Versteegen en Johanna Versteegen-Vink, Lia Bensdorp, Mien van Steen en familie.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Joke Beereboom-Angevaare. — Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, overleden familie Bruines-Kortekaas, Ria van der Kroft-van Vliet, Jan van der Ploeg, Piet Dooijenburgh, Ad Nooijen, Els Plantinga-Van Heerde, Ploon Pieterse.

Parochiekern H. Laurentius:  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. — Voor Annie van de Burg-van Veen, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Paul Ammerlaan, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Wil Hilgersom en overleden familieleden, Ina van Rijn, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Piet van Rijn, Jan Boogmans, Aad Hooijmans, Conny Lelieveld-van der Meer, Hannie Verhagen-van der Hoeven, Kees Vogelaar.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!


PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Donderdag 29 februari: oecumenische vesperviering in de Veertigdagentijd in de Dorpskerk te Leiderdorp (aanvang 19:15 uur). Het thema is Op de proef gesteld? Met Job op weg naar Pasen. — Zondag 3 maart na de viering worden broodbonnen voor de jaarlijkse paasbrodenactie verkocht. De broden (formaat 600 gram) kosten €7,50 waarvan €2,75 ten goede komt aan het diaconaal centrum de Bakkerij in Leiden. Het kopen van dit Paasbrood is een teken van verbondenheid met hen die zorg en hulp behoeven. En u krijgt er iets voor terug: een feestelijke aanvulling op uw ontbijttafel. — Woensdag 6 maart: viering in de Mariakapel; aanvang: 10:00 uur. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie over raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 3 maart 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: februari 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.


WERELDGEBEDSDAG: VERDRAAG ELKAAR IN LIEFDE (1 MAART, PETRUSKERK)

Op vrijdag 1 maart is er in de Petruskerk een gebedsbijeenkomst in het kader van de Wereldgebedsdag. Aanvang: 20:00 uur.

De liturgie is dit jaar geschreven door christelijke vrouwen uit Palestina. Ze kozen als Bijbellezing en thema “Verdraag elkaar in liefde” uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 4.

Wat een oproep uit een land, dat gebukt gaat onder haat, oorlog en zo veel leed! Tijdens de dienst luisteren wij naar de levensverhalen van drie vrouwen uit het Heilige Land. We zullen onze gebeden voor vrede voor God neerleggen. We laten ons inspireren door het geloof van deze vrouwen en bidden hun woorden mee: “Leid ons in een leven dat onze roeping als christenen waardig is.”

De Palestijnse christenen zijn in hun omgeving helaas een uiterst kleine minderheid. Zij verlangen naar solidariteit en geloofsverbinding met christenen elders ter wereld. Hun woorden kunnen we niet naast ons neerleggen.

Iedereen is van harte welkom! Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder genot van een kopje koffie en Palestijnse lekkernijen. — HH. Petrus en Paulusparochie, pastoraatgroep regio zuid