Mededelingen & nieuws (20 maart)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Den Haag, woensdag 20 maart 2024.

Met de viering van Palmpasen luiden we, komend weekend, de Goede Week in, de laatste etappe van onze weg naar Pasen. Een bijzondere week waar ik in de volgende Zendbrief graag bij stil wil staan. Nu eerst Palmpasen, dat bitterzoete feest van het juichende ‘Hosanna!’ naar ‘Kruisig Hem!’.

Preken over Pasen — Deze veertigdagentijd heb ik onder andere het boekje Getuigen van de Verrijzenis gelezen, van de in januari overleden bisschop van Roermond Harry Smeets. Het boekje is tot stand gekomen, zo vertelt hij, omdat hij het onmogelijk acht om over het mysterie van Pasen te preken. Ieder jaar heeft hij daarom geprobeerd zich te verplaatsen in de mensen die het Pasen van de Heer van nabij hebben meegemaakt. Zo laat hij ons bijvoorbeeld meekijken door de ogen van Petrus, Nikodemus en de blindgeborene. Hij verwoordt niet alleen wat ze horen en zien, maar ook wat ze ervaren en voelen.

Messias — Met de evangelielezing bij aanvang van de viering worden we meegenomen in de intocht van Jezus in Jeruzalem. We zijn er getuige van hoe Hij op een ezeltje de stad binnentrekt, niet uit nederigheid, maar om in vervulling te laten gaan wat er geschreven staat bij de profeet Zacharia: ‘Zie, uw koning komt tot u … rijdende op een ezel.’ Zo maakt Hij kenbaar wie Hij is. Hij is de Komende, de Messias.

Getuigen — Met dit verslag over de intocht kunnen we hetzelfde doen als mgr. Harry Smeets heeft gedaan. Als we in het weekend meelopen in een kleine processie of het al luisterend uit de banken beleven, kunnen we ons een moment afvragen wie wij zijn en ons daarin verplaatsen. Kijkend naar het evangelie van Marcus kunnen we er een paar getuigen noemen: Jezus,  de leerlingen en vele omstanders. Over kinderen wordt niet gesproken maar die mogen we zeker rekenen onder die velen.

Typering — Om onze keuze te vereenvoudigen kunnen we deze ‘getuigen’ wat nader inkleuren. Te beginnen met Jezus, Hij staat aan de vooravond van Zijn Lijden en is als Bevrijder gekomen. Al loopt dat anders dan waarop gehoopt wordt. Dan hebben we de leerlingen, een kleurrijk gezelschap waaronder een twijfelaar als Thomas, een verrader als Judas, de rotsvaste bangerik Petrus, een sterke vrouw als Maria Magdalena en Jezus’ moeder Maria, die alles in haar hart bewaart. En dan nog de kinderen met hun eerlijke spontaniteit en juichende Hosanna’s en de toeschouwers, de mensen die liever op afstand blijven.

Wie bent u? — Wie u ook kiest, iedere keuze is goed. Geloven doen we immers ieder een beetje op onze eigen wijze en als gemeenschap samen. Waar het op aan komt, is dat ook wij getuigen zijn, van de intocht en van de Verrijzenis. En als getuigen – op onze eigen wijze – van ons laten horen, in een wereld die hongert naar betekenis en zingeving.

Met hartelijke groet — Marlene Falkepastoraal werker


VASTENACTIE 2024: BETER ONDERWIJS IN BURUNDI

In Burundi leeft 68% van de bevolking onder de armoedegrens, het is het op een na armste land van de wereld. Bijna de helft van de bevolking is jonger dan 15 jaar. Ondanks alle inspanningen lukt het de regering niet om voor genoeg scholen en goed onderwijs te zorgen. Als kinderen al naar school kunnen, moeten ze vaak de stof uit het hoofd leren, want schriften en boeken zijn er nauwelijks. Ook tafels en stoelen ontbreken vaak. Klassen tot wel honderd leerlingen zijn geen uitzondering. Het analfabetisme neemt toe en velen beheersen de officiële taal van het land, Frans, maar matig. Dat maakt verder leren moeilijk, wat de kansen op goed werk beperkt.

De Gemeenschap Emmanuel openden in 2021 de Ecôle Notre Dame de l’Espérance in Gitega, de hoofdstad van Burundi. Het bisdom stelde de grond voor de school beschikbaar. De leraren zijn in Frankrijk geschoold in het Montessori systeem. De school is klein begonnen met 30 leerlingen. De school breidt elk jaar uit met een nieuwe klas. In 2024 heeft de school 120 leerlingen. Zij betalen schoolgeld, afhankelijk van de hoogte van het gezinsinkomen. Kunnen de ouders dat niet betalen, dan krijgen hun kinderen een beurs. — Bekijk de video met beelden van de school (via YouTube, 1:10 min.)

Vastenactie draagt bij aan het aanschaffen van meubilair voor de nieuwe klas, lesmaterialen voor een jaar voor alle klassen en het trainen van vier leraren. Het project is begroot op € 27.000. Hiervan wordt € 18.000 bijeengebracht door de parochies St. Maarten (Zeist), De Goede Herder (Tilburg), St. Petrus en Paulus (regio Leiden), St. Maarten (Bollenstreek Zuid), St. Jozefkerk (Amsterdam) en Gemeenschap Emmanuel in Nederland. Vastenactie legt daar € 9.000 bij.

DONEER NU: via de collectebussen achterin de kerken van de HH. Petrus en Paulusparochie of digitaal.


VIERING VAN BOETE EN VERZOENING (21 MAART)

Op donderdag 21 maart is er in de Goede-Herderkerk een oecumenische viering van boete en verzoening, waarin pater Thijs Moons O.F.M. conv. en dominee Philip van Wijk voorgaan. Muzikale medewerking: dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Nigel Hutson. Aanvang: 19:30 uur.

Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).


SCHRIFTLEZINGEN: PALMZONDAG

24 maart 2024 – Palmzondag: Mc. 11,1-10 – Jes. 50,4-7 – Fil. 2,6-11 – Mc. 14,1-15,47 of Mc. 15,1-39

Op zaterdag 23 maart is er een eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin kapelaan Daan Huntjens voorgaat. Met samenzang. Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 24 maart is er een eucharistieviering (gezinsviering) in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Muzikale medewerking: tienerkoor/kinderkoor o.l.v. Veronique van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 24 maart is er een woord- en gebedsviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Muzikale medewerking: EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Voor overleden weldoeners en armen in de parochie namens Caritas. — Voor — Voor Wim van Veen en overleden familie, Antoon Paardekooper.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Ger Vlasveld-De Jong, Joke Beereboom-Angevaare. — Voor Frans en Lex Winkelhuis, Sacha Lim, Toon en Mien Hockx, Annie en Dick van der Hulst, Lies en Adriaan Vreeburg, Siem Heemskerk, Vader, moeder en Martien Hendriks.

Parochiekern H. Laurentius:  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. Voor Bert de Jong en Lena de Jong-van der Geest, Thijs Klijn, Lenie de Jong, Nico van Boheemen, Cisca van Boheemen-Oosterlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Piet Berbée, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, familie De Jong-Van der Poel, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Piet van Rijn, Jan Boogmans, Aad Hooijmans, Conny Lelieveld-van der Meer, Hannie Verhagen-van der Hoeven, Carla Dorr, Wim Loomans.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!


PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Donderdag 21 maart: Viering van boete en verzoening in de Veertigdagentijd in de Goede-Herderkerk (aanvang 19:30 uur). Het thema is Op de proef gesteld? Met Job op weg naar Pasen. — Woensdag 27 maart: viering in de Mariakapel; aanvang: 10:00 uur. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 24 maart 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: maart 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.