Weekbrief (17 april)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Den Haag, woensdag 17 april 2024.

Een van de schilderijen van Rien Poortvliet – een gelovig man met grote bewondering voor Gods Schepping – toont een hand. Als je goed kijkt dan zie je dat het een geopende wenkende hand is. Een hand die zich naar jou als kijker uitstrekt. De hand bevat geen criteria, geen voorkeuren of afkeuren, hij wenkt en gebaart woordeloos: ‘Jou heb ik nodig, zoals je bent, om wie jij bent’. Het is de hand van Jezus.

De Goede Herder — Elk jaar wordt in het vierde weekend na Pasen, Roepingenzondag gevierd.  Deze zondag wordt ook wel de zondag van de Goede Herder genoemd, naar de evangelielezing over de Goede Herder. Jezus zegt hierin: “Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.” Maar ook: “Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.” Jezus weet wie Hij roept, Hij kent ons.

Horen met de oren van de ziel Over dit geroepen zijn en gekend worden staat een prachtig meditatief stukje in de Navolging van Christus van Thomas van Kempen. Na de Bijbel is dit het meest gelezen boek in onze Christelijke traditie. U begrijpt het al, ik wil dat graag met u delen. Zo staat daar geschreven: ‘Horen wil ik wat de Heer God in mij spreekt’ (Ps 85, 9). Zalig de ziel die de Heer in zich hoort spreken en uit zijn mond een woord van vertroosting verneemt. Zalig de oren die de stromen van het goddelijk fluisteren opvangen en van het geklets van deze wereld niets opmerken. Zalig heel zeker de oren die niet de stem buiten horen schallen, maar die de waarheid vanbinnen horen onderrichten.’ Wat hier wordt bedoeld is dat wij onze ziel te luisteren leggen naar wat God – in ons – fluistert en waar Hij ons toe roept.

Roepingen — Het thema van dit Roepingenweekend sluit daar op aan: “Wat vraagt God van mij?”  In zijn brief aan de pastorale beroepskrachten schrijft onze oud-pastoor, die zoals u weet ook de rector van Vronesteyn is: “De zorg voor de roepingenpastoraal in ons bisdom gaat ons allemaal aan.” Hoe, vraagt u zich misschien af, kunnen wij bijdragen in die zorg? Tot zijn leerlingen en dus ook tot ons, zegt Jezus: ‘Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten’ (Mat 9:35-38). In dit weekend is dat vooral door ons gebed om roepingen tot het priesterschap, diaconaat en religieus leven.

Dankbaarheid —  Naast dit bidden om roepingen hoop ik dat dit weekend ook een feest mag zijn van dankbaarheid. Dankbaarheid voor de velen onder ons, gewijd of toegewijd, die ja hebben gezegd op die roep van Jezus. De vrouwen en mannen, oud en jong, recht van lijf en leden of in hun leven beperkt, de doeners en de bidders, vrijwilligers of beroepskrachten, die zich met heel hun hart en ziel inzetten voor de Heer en Zijn Kerk. Er is in dat opzicht veel om dankbaar voor te zijn. Of zoals de psalm ons dit weekend doet bidden: ‘Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, eindeloos is zijn erbarmen.’

Met hartelijke groet — Marlene Falkepastoraal werker


Gebed om Roepingen

Geschapen naar uw beeld en gelijkenis,
heb ik mijn leven aan U te danken.
Mijn levensweg is verbonden met U
en met de gemeenschap van uw Kerk
.

Leven wil ik in het licht van uw bedoelingen,
en ik verlang ernaar uw roepstem te horen.
Help mij open te staan voor uw nabijheid,
uw woord te overwegen in mijn hart.

Dikwijls heb ik het gevoel met lege handen te staan
maar ik ben nooit alleen wanneer U mij leidt.
Gedoopt en gevormd in uw Kerk
mag ik uw Zoon Jezus ontvangen in de eucharistie.

Geef dat ik mag blijven groeien in geloof.
Dat ik in verbondenheid met U en uw Kerk,
mij mag richten op de roeping die U mij geeft
en met vertrouwen durf te zeggen: hier ben ik
.

Gesteund door het gebed in uw Kerk
vraag ik uw Geest om wijsheid en inzicht:
om met de gaven die U mij toevertrouwt
te ontdekken wat U van mij vraagt.  Amen.


SCHRIFTLEZINGEN: VIERDE ZONDAG VAN PASEN (ROEPINGENZONDAG)


21 april 2024 – 4e zondag van Pasen (B): Hand. 4,8-12 – 1 Joh 3,1-2 – Joh. 10,11-18

Op zaterdag 20 april is er een eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 21 april is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin pastor Ad van der Helm voorgaat. Muzikale medewerking: jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs vand er Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 21 april is er een eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Ad van der Helm voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Voor Ria van Es-Berk, Gijsbertus Versteegen en Johanna Versteeen-Vink, Wim van Veen en overleden familie, Joop en Gerarda Versteegen en hun zoon Jan, Sjaak van der Salm.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Gerrie Vlasveld-De Jong. — Voor Simon Honselaar, Jan Straathof, overleden familie Bruines-Kortekaas, Jetty en Paul van Tricht, Annie en Dick van der Hulst, Lies en Adriaan Vreeburg, Rietje de Lange-van der Poel, Arnold Schinkel, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven.

Parochiekern H. Laurentius:  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. Voor Coby Lexmond-Schrader, Kees Schrader, Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk en Co Heemskerk-Angevare ,Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Piet van Rijn, Jan Boogmans, Aad Hooijmans , Conny Lelieveld- van der Meer, Hannie Verhagen-van der Hoeven, Carla Dorr, Wim Loomans, Gerard Suijten, Riet Soonius.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!


PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 24 april: viering in de Mariakapel; aanvang: 10:00 uur. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 14 april 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: april 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.


KAARSENMIS IN LILLE TREKT WEKELIJKS HONDERDEN STUDENTEN

Foto: Laure Hudelist via Aleteia

Elke dinsdagavond komen tussen de 800 en 900 studenten samen in de Sint-Jozefkapel van de Katholieke Universiteit van Lille – door studenten ‘la Catho’ genoemd – voor een mis bij kaarslicht. De kaarsen zijn in het koor en in het middenpad geplaatst, zodat vooral Christus aan het kruis en het altaar worden verlicht. Het helpt de jongeren om hun blik naar de hemel te richten in een authentiek contact met God. Hoe mooi de mis ook verzorgd wordt, het is niet de bedoeling om ‘consumenten van mooie liturgie’ voort te brengen, aldus studentenpastor Charles-Marie Rigail, wel katholieke gelovigen die elders kunnen helpen opbouwen wat ze aan de universiteit hebben ervaren. Lees meer (via kerknet.be)