Weekbrief (24 april)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Den Haag, woensdag 24 april 2024.

Het is mooi om in deze weken onderweg naar Pinksteren te horen hoe de zondagslezingen met elkaar samenhangen. Ze lijken ons ontvankelijk te maken voor de komst en werking van Gods Geest. De heilige Geest die ons niet gegeven wordt als persoonlijke inspiratie of als bron voor zelfontplooiing, maar als bezielende kracht om ons geloof handen en voeten te geven.

Werk maken van je inspiratie — Dit weekend is het de brief van de apostel Johannes, in de tweede lezing, die duidelijk maakt wat van navolgers van Jezus verwacht mag worden. Niet alleen herhaalt Johannes het dubbelgebod: ‘van harte geloven in Gods Zoon en elkaar liefhebben, zoals Hij ons bevolen heeft.’ De apostel zegt hier ook: ‘wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen, maar met concrete daden’. Deze lezing zet de woorden van het evangelie, waarin Jezus van zichzelf spreekt als ‘de ware wijnstok’ op scherp. Het vers: “Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, snijdt Hij af”, is ondubbelzinnig. Geloven, liefhebben en navolgen vragen om daden.

Wat moet ik doen? — Maar dan: hoe doe je dat? We leven in een dynamische wereld, er zijn veel zorgen en er is veel om voor te zorgen. Het is niet eenvoudig om te onderscheiden wat dan het goede is dat gedaan kan en moet worden. De vraag is niet nieuw, maar wordt wel in elke tijd opnieuw gesteld. Is het misschien daarom, dat we het antwoord daarop, sinds paus Leo XIII, vastgelegd hebben in de sociale leer van onze Kerk? “De sociale leer die”, zo zegt paus Franciscus, “niet is bedacht door een bepaalde paus of geleerde. Hij komt uit het hart van het evangelie. Hij komt van Jezus zelf. Jezus is de sociale leer van God.”

DoCat — Sinds september vorig jaar bestaat er een in het Nederlands vertaalde samenvatting van deze sociale leer van onze Kerk: de Docat. Deze Doe-Catechismus  is een moderne variatie op het oude catechismusmodel met de herkenbare methodiek van vragen en antwoorden. In een twaalftal hoofdstukken wordt het ideaal van een solidaire samenleving besproken en vooral wat en hoe wij daaraan kunnen bijdragen. Oorspronkelijk was deze DoCat bedoeld voor jongeren maar door zijn toegankelijkheid is het een goede handleiding voor iedere gelovige.

Sociale leer op twee benen — Net zo onverbloemd als het evangelie is paus Franciscus, als hij zegt: “Een christen, die in deze tijd geen revolutionair is, is geen christen.” Hij doelt daarmee op een revolutie van de liefde en de gerechtigheid. Hij droomt daarbij van “de sociale leer op twee benen”. Van een generatie jongeren die in beweging komen en er mede zorg voor dragen “dat deze kerk verandert, … omdat zij zich laten uitdagen door het roepen van hen die ontrecht zijn, door het smeken van hen die nood lijden, door hen, om wie niemand geeft”. Dit dringende appèl aan de jongeren is ook een appèl aan ons allemaal. Wij zijn ook die kerk. Dat de heilige Geest ons mag verlichten en de DoCat ons mag richten.

Met hartelijke groet — Marlene Falkepastoraal werker


Lees meer over DOCAT op de website docat.nl

Deze website is een initiatief van het bisdom Rotterdam. De Nederlandse vertaling van de DOCAT kwam tot stand op initiatief van bisschop Van den Hende van Rotterdam. De Nederlandse uitgave verscheen als samenwerking van het bisdom Rotterdam en uitgeverij Adveniat.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (3)

Regelmatig worden er gezinsvieringen georganiseerd in de Goede-Herderkerk. Ze worden goed bezocht en gewaardeerd, omdat veel kinderen actief betrokken worden bij de dienst, niet alleen door ze in te schakelen als lector of als misdienaar maar ook door de met zorg gekozen teksten die vaak op een mooie manier het thema en de evangelielezing spiegelen. Maar dat gaat niet vanzelf: elke gezinsviering wordt grondig voorbereid door een werkgroep, die overlegt met de voorganger en het koor dat muzikale medewerking verleent. In deze werkgroep waren Mariëlla Oerlemans en Henriëtte de Groot vele jaren de drijvende krachten. En nu hebben ze het stokje doorgegeven. Na afloop van de gezinsviering van zondag 14 april ontvingen Mariëlla en Henriëtte een welverdiende bloemenhulde. Hartelijk dank voor voor jullie creativiteit en inzet! En veel succes gewenst aan de overige leden van de gezinsmiswerkgroep!


SCHRIFTLEZINGEN: VIJFDE ZONDAG VAN PASEN


28 april 2024 – 5e zondag van Pasen (B): Hand. 9,26-31 – 1 Joh. 3,18-24 – Joh. 15,1-8

Op zaterdag 27 april is er een eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin kapelaan Daan Huntjens voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 28 april is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Muzikale medewerking: dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 28 april is er een eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Jeroen Smithvoorgaat. Met samenzang. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Tot zekere intentie. — Voor Ria de Rooij.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Gerrie Vlasveld-De Jong. — Voor Frans en Lex Winkelhuis, Toon en Mien Hockx, Siem Heemskerk, Ans van der Hulst, Josephine van Galen, overleden familie Van Rijn, Sacha Lim, vader, moeder en Martien Hendriks, Mary Paddenburg, Netty en Frans Brocken.

Parochiekern H. Laurentius:  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. — Voor Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk en Co Heemskerk-Angevare, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Piet van Rijn, Jan Boogmans, Aad Hooijmans, Conny Lelieveld-van der Meer, Hannie Verhagen-van der Hoeven, Carla Dorr, Wim Loomans, Gerard Suijten, Riet Soonius.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!


PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 1 mei: viering in de Mariakapel; aanvang: 10:00 uur. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 14 april 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: april 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.