Weekbrief (3 juli)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Den Haag, woensdag 3 juli 2024.

De Bijbel als Woord van God gaat ook over mensen: in hun relatie met God, en in hun verhouding tot elkaar. Sommige van deze verhalen zijn heel herkenbaar, ze zijn zo menselijk of eigenlijk: te menselijk. Zo ook de evangelielezing van dit weekend, dat verhaalt hoe Jezus met Zijn leerlingen een bezoek brengt aan Zijn vaderstad, Nazareth.

Ongeloofwaardig — Goed Nieuws verspreid zich snel. Over Jezus, Zijn handelen en verkondiging doen allerlei verhalen de ronde. In Nazareth zullen ze daarover zeker hebben gehoord. Maar als Jezus in de synagoge het woord neemt, kunnen Zijn dorpsgenoten daar niets mee. Waar haalt Hij de wijsheid vandaan, deze zoon van Jozef, deze timmermanszoon ? Hun oordeel over Jezus staat hun geloof in de weg en hun ongeloof de wonderen en de genezingen.

Schuld Ons menselijk oordeel, en zeker daar waar het zich kenmerkt als een vooroordeel, heeft historisch gezien vaak tot ernstige gevolgen geleid. Zeker daar waar we mensen minderwaardig hebben geacht op basis van hun huidskleur of afkomst. Daar waar we zelfs hun mens-zijn in twijfel hebben getrokken en we gemeend hebben ze tot handelswaar te mogen maken; tot slaaf te mogen maken. U was daar niet bij en ik ook niet, persoonlijk hebben we daar geen schuld aan. Het is zoiets als wat het Bijbelwoord in een andere context zegt: “de zonden der ouders worden verhaald op de kinderen tot in het derde en vierde geslacht.” Collectief zijn we verantwoordelijk voor ons verleden, collectief delen we in de schuld daaraan.

Keti Koti — Met de herdenking en het vieren van Keti Koti, dat letterlijk ‘het verbreken van de ketenen’ betekent, hebben we deze week stil gestaan bij het slavernijverleden van ons land. Stilgestaan bij wat we in een tijd van blindheid en onwetendheid gemeend hebben te mogen doen met mensen. Soms met de Bijbel in de hand. Het Woord van God laat zich ook misbruiken om menselijke vooroordelen mee te rechtvaardigen. Voor deze zwarte bladzijde uit onze geschiedenis kunnen we als samenleving niet vaak genoeg ons excuus aanbieden. Tegelijk is het een verleden waarmee we moeten leren leven en belangrijker nog: waarvan we moeten leren. Alleen dan heeft herdenken en vieren van Keti Koti zin.

Kracht — Het verslag van Jezus bezoek aan zijn vaderstad en de herdenking van Keti Koti dragen dezelfde gewetensvraag in zich: “Wie zien wij staan en wie niet? En op basis van welk (voor)oordeel ?” We zijn maar mensen, we kunnen niet alles tegelijk en we kunnen niet alles veranderen. Het kennen van ons tekortschieten is een eerste stap, er naar vermogen verandering in brengen een tweede. En God dank, we hoeven dat ook niet op eigen kracht te doen. Daar waar wij het goede zoeken te doen komt de Hemel ons te hulp. Dat de woorden van Paulus ons daarbij tot troost en bemoediging mogen zijn: “Kracht wordt juist in zwakheid volkomen. Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen.”

Met hartelijke groet — Marlene Falkepastoraal werker


SCHRIFTLEZINGEN: 14e ZONDAG DOOR HET JAAR


7 juli 2024 – 14e zondag door het jaar (B): Ez. 2,2-5 – 2 Kor. 12,7-10 – Mc. 6,1-6

Op zaterdag 6 juli is er eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Smith voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 7 juli is er een eucharistieviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin pastor Ad van der Helm voorgaat. Muzikale medewerking: dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Ana Pereira. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 7 juli is er een woord- en gebedsviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met samenzang. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Om voorspraak van de H. Maagd Maria. — Voor overleden weldoeners en armen in de poarochie namens Caritas. — Voor overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch, Ria van Es-Berk (jaargetijde), Gijsbertus Versteegen, Johanna Versteegen-Vink, Janny Nuysink-Versteegen, Kees en Lenie Versteegen.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Jos van Daal, Annie Devilee-Bakker, Rob Webb. — Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, overleden familie Bruines-Kortekaas, Jan van der Ploeg, Piet Dooijenburgh, Ad Nooijen, Joke Beereboom, Nel Bruines-Overmeer, Theo Rump, Ria en Jan Tacx, Theo en Alie Rotteveel, Siem Heemskerk.

Parochiekern H. Laurentius:  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. — Voor Paul Ammerlaan, Wil Hilgersom en overleden familieleden, overleden ouders en familie Onderwater-
Van der Ploeg, Gerardus Hubertus van Santen, Anna van Santen-Arkesteijn, Kees van Dijk, Aad van
Dijk, Willem van Dijk, Ria van Es (jaargetijde), Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader,
Theo Adegeest, Piet van Rijn, Jan Boogmans, Aad Hooijmans, Conny Lelieveld-van der Meer,
Hannie Verhagen-van der Hoeven, Carla Dörr, Wim Loomans, Gerard Suijten, Riet Soonius, Bep
Hooijmans- Bakker, Joske Janson, Theo Boogmans.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!


PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 10 juli: viering in de Mariakapel; aanvang: 10:00 uur. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken.  — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 7 juli 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juli/augustus (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (7)

Het Hoogfeest van Petrus en Paulus (29 juni) viel dit jaar op een zonnige zaterdag. In de middag gaven parochianen uit diverse kernen gehoor aan de uitnodiging voor een samenzijn in de Goede-Herderkerk. Om onze patroonheiligen te gedenken in een middaggebed en elkaar te ontmoeten in het atrium en op de parkeerplaats, rond springkussen en ijscocar. Bestuurslid José van Miltenburg introduceerde de nieuwe penningmeester van het parochiebestuur, Bas van Berkel. Secretaris Machiel Kleemans interviewde de jonge dominicaan Stefan Ansinger, over de weg die heeft geleid naar zijn priesterwijding op 15 juni j.l. De sfeer was geanimeerd en de drankjes en hapjes voortreffelijk. Dank aan alle vrijwilligers van de Goede-Herderkerk die deze bijeenkomst mogelijk hebben gemaakt!


NIEUWE AFLEVERING VAN RONDOM PETRUS EN PAULUS

Er is weer een nieuwe aflevering verschenen van het parochieblad Rondom Petrus en Paulus (juli-augustus 2024).

Gedrukte exemplaren liggen inmiddels achterin de kerken van onze parochie. Maar de aflevering is ook hier beschikbaar in een digitale versie (PDF).