Mededelingen & nieuws (3 april)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Den Haag, woensdag 3 april 2024.

Zalig Pasen!  Het mooie van de grote feesten als Kerstmis en Pasen is dat je elkaar nog acht dagen lang daarmee geluk mag wensen. Het zijn ook acht dagen om de grote mysteries van de Menswording van God en de Verrijzenis te laten bezinken. Na het feestelijke vieren zijn er dan dagen waarop je kunt verstillen en het kunt doordenken. We sluiten het Paas-octaaf komend weekend af met  ‘Beloken’ Pasen, dat letterlijk sluiten betekent.

Meer mensen — Het valt me op in de berichten die ik heb terug gehoord dat de meeste van onze kerken beter zijn bezocht dan de afgelopen jaren. Het roept de vraag op hoe dit komt. Is het onze missionaire activiteit of heeft het ook te maken met de tijd waarin we leven? Het eerste werpt zeker voorzichtig zijn vruchten af maar het is ook de situatie in de wereld die veel mensen aan het denken zet over wat er in het leven echt toe doet.  Bezit, huis en haard zijn vergankelijk en een mensenleven is kwetsbaar… Als het om antwoorden gaat op zingevingsvragen heeft geloof veel te bieden.

Bidden — Mijn grootmoeder zei altijd: ‘nood leert bidden’. Misschien heeft dat ermee van doen. De paus roept in ieder geval bij herhaling op om te bidden voor de noden in de wereld, voor de slachtoffers van oorlog en natuurgeweld. Hij laat daarbij zichzelf ook zien als een biddende mens. Niet alleen vanwege de situatie in de wereld maar ook met het oog op het Heilig Jaar, dat komende is, heeft de Paus een jaar van gebed uitgeroepen.

Heilig Jaar 2025 — In onze Kerk is een Jubeljaar of Heilig Jaar een bijzondere periode die door een paus wordt afgekondigd. Centraal staat de verzoening tussen mensen onderling en van de mens met God. Bij aanvang van het jubeljaar worden de dichtgemetselde ‘heilige deuren’ van grote basilieken in Rome plechtig geopend. Rome als de Eeuwige stad en geografische centrum van het Heilig Jaar maakt zich nu al op om pelgrimerende gelovigen uit de hele wereld te ontvangen.

Pelgrims van hoop — Het motto van Jubeljaar 2025 is: Pelgrims van hoop. ‘Want,’ zo zegt paus Franciscus: ‘we moeten de vlam van de hoop die ons is gegeven brandend houden en al het mogelijke doen zodat iedereen de kracht en zekerheid terugkrijgt om met een open geest, een vertrouwend hart en een brede visie naar de toekomst te kijken. Het jubileum dat op handen is kan veel helpen om een klimaat van hoop en vertrouwen te herstellen.’

Jaar van Gebed – Om ons daarop voor te bereiden heeft paus Franciscus 2024 uitgeroepen tot Jaar van Gebed. Als het om bidden gaat is het niet altijd makkelijk om de goede woorden te vinden. Paus Franciscus vraagt extra aandacht voor het vertrouwde gebed dat Jezus ons heeft geleerd, het ‘Onze Vader’. Op de gebedskaart die is uitgebracht voor dit jaar van gebed staat ook dit gebed centraal. Zelf ga ik graag te raden bij de H. Teresa van Avila. Over bidden zegt zij: ‘Het schijnt mij toe, dat bidden niets anders is dan een goed gesprek met een vriend, van wie je weet dat die van je houdt. Ik wens ons graag een tijd toe van goede gesprekken, met die Vriend.

Met hartelijke groet — Marlene Falkepastoraal werker


Lees meer over het Jaar van Gebed en het Jubeljaar 2025 (via rkkerk.nl)


SAM’S KLEDINGACTIE (13 APRIL) — UW KLEDING GEEFT TOEKOMST

Op zaterdag, 13 april a.s. kunt u in Zoeterwoude-Rijndijk en in Leiderdorp kleding en schoenen inleveren. Bij de Goede Herderkerk zijn de vrijwilligers van de Werkgroep MOV/Diaconie van 9:30 tot 11:30 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen. Bij de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2 te Leiderdorp staan vrijwilligers van 10.00 tot 12.00 uur klaar om uw goederen in ontvangst te nemen.

Alle ingezamelde kleding en schoenen wordt door de organisatie van ‘Sam’s kledingactie’ verkocht en komt vervolgens bij sorteerbedrijven terecht. Zij sorteren de kleding op soort en maat en brengen dit vervolgens op markten in (armere) landen buiten de EU. Met de opbrengsten die voortkomen uit de verkoop van deze kleding, is de organisatie van ‘Sam’s kledingactie’ in staat om de (nood)hulpprojecten van Cordaid financieel te ondersteunen. Cordaid heeft dit voorjaar een onderwijsproject in het Shabee Sombo district in Ethiopië. Hierbij staat de verbetering van de toegang tot en de kwaliteit van het onderwijs centraal. Door kinderen kwalitatief goed onderwijs te bieden in een veilige en goede leeromgeving, krijgen ze zicht op het creëren van een betere toekomst en te ontsnappen van de armoedecirkel.Met uw donatie keren we het tij voor deze kinderen en kunnen we in het Shabee Sombo district kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden en hoop geven op een betere toekomst.

Wat mag u allemaal inleveren? Naast kleding en schoenen, mag u ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken compleet met kussenslopen, lakens, handdoeken, washandjes, theedoeken, vaatdoeken en zakdoeken inleveren. Deze spullen graag separaat van de kleding in plastic zakken aanbieden. Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden aan. Wij hopen, dat deze jaarlijkse inzamelingsactie met een lange traditie, mag slagen. U kunt daaraan mee helpen, door bovengenoemde goederen te doneren.

Bij voorbaat dank! — Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’


SCHRIFTLEZINGEN: TWEEDE ZONDAG VAN PASEN


7 april 2024 – 2e zondag van Pasen (B): Hand. 4,32-35 – 1 Joh. 5,1-6 – Joh. 20,19-31

Op zaterdag 6 april is er een eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Met samenzang. Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 7 april is er een woord- en gebedsviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin Leo Koot voorgaat. Muzikale medewerking: dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Francisco Fernandes. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 7 april is er een woord- en gebedsviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Muzikale medewerking: EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Om voorspraak van de H. Maagd Maria. — Voor overleden weldoeners en armen in de parochie namens PCI. — Voor overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch, Janny Nuysink-Versteegen, Kees en Leny Versteegen, Wim van Veen en overleden familie. Intentie gerichtoor de H. Maagd Maria

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Ger Vlasveld-De Jong, Joke Beereboom. — Voor overleden familie Van Schie-Van der Poel, Kees van Schie, Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, overleden familie Bruines-Kortekaas, Ria van der Kroft-van Vliet, Jan van der Ploeg; Piet Dooijenburgh, Els Plantinga, Ad Nooijen.

Parochiekern H. Laurentius:  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. Voor Paul Ammerlaan, Wil Hilgersom en overleden familieleden, Arie en Rika van Santen-Verhagen, Piet van Boheemen, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Dirk Heemskerk, Co Heemskerk-Angevare, Piet Berbée, Thomas Lelieveld, Leo Schuijt, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Piet van Rijn, Jan Boogmans, Aad Hooijmans, Conny Lelieveld-van der Meer, Hannie Verhagen-van der Hoeven, Carla Dorr, Wim Loomans, Gerard Suijten , Riet Soonius.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!


PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 10 april: viering in de Mariakapel; aanvang: 10:00 uur. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 24 maart 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: april 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (2)

Paaswake in de Goede-Herderkerk. De Paaskaars, buiten ontstoken aan het gezegende vuur, is door pastoor Smith naar binnen gebracht en op de standaard geplaatst: Licht van Christus. Langzaam verdwijnt de duisternis.