Weekbrief (12 juni)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Den Haag, woensdag 12 juni 2024.

Het kan zo gebeuren dat in een week uiteenlopende zaken je aandacht vragen. Zo waren er de  uitslagen van de verkiezing van het Europees Parlement en de oorlogen die woeden. Kleurt Nederland langzaam Oranje. En telt dichter bij huis, broeder Stefan Ansinger de dagen af tot aan zijn priesterwijding. Het evangelie van komend weekend vraagt onze aandacht voor het Rijk Gods en daar nu lijkt het allemaal mee samen te hangen. Dat zit zo …

Rijk Gods — Het Rijk Gods wordt in de Bijbel ook wel het Koninkrijk van God genoemd of het rijk der hemelen. Het is geen koninkrijk in de betekenis zoals wij die kennen, van een land met een koning.  Bij deze heerschappij van God gaat het om een Rijk van vrede, gerechtigheid en liefde, onbegrensd in tijd en omvang. In zijn verkondiging zegt Jezus dat het Rijk Gods komende is en niet van deze wereld, maar ook: “Het Rijk van God is midden onder u”. Het is er al en toch nog niet.

Nu al en nog niet — Dat het Rijk Gods er al is en tegelijk nog moet komen is eigenlijk best verwarrend. Bij het begrijpen daarvan is het de H. Augustinus die ons te hulp komt. Hij leert dat het Rijk Gods al aanwezig is in ons hart en in de Kerk als het lichaam van Christus op aarde. Maar dat het pas volledig gerealiseerd en ingesteld wordt bij Zijn wederkomst. Wat in ons hart zit, vraagt om waargemaakt te worden. Het Rijk van God licht op en komt naderbij daar waar wij de wil van God doen, dat wil zeggen waar we vrede brengen, elkaar recht doen en liefhebben.

Verduisteren — Tja, dan is het ook duidelijk wat de komst van het Rijk Gods tegenwerkt. Ook dat is kenbaar in onze wereld.  Daar waar macht, geld en grondbezit de boventoon voeren.  Daar waar geweld, lijden, dood worden vergoelijkt onder het excuus van het goede handelen.  Daar waar politieke keuzes de christelijke waarden ondermijnen.

Sport — Sport is een ander chapiter. Het kan bijdragen aan een levenshouding, een gesteldheid, die toewerkt naar het Rijk Gods. Zo brengt het mensen samen en verbroedert het. Vormt het een oefenplaats voor deugden zoals tolerantie en respect. En biedt het de mogelijkheid om talenten te ontdekken en ontplooien. Paus Franciscus voegt daar nog aan toe: “Sport kan de weg naar Christus openen op die plekken of in die omgeving, waar het – om uiteenlopende redenen – niet mogelijk is om Hem direct te verkondigen” .

Priesterwijding — Om ons verlangen naar het komende Rijk van God levend te houden hebben we ook tekenen van hoop nodig. Een jonge man die, weloverwogen, ja durft te zeggen op de roepstem van God is zo’n teken van hoop en toekomst. Broeder Stefan wordt op 15 juni door bisschop Van den Hende tot priester wordt gewijd en zegt daarover: “Het is een grote opgave, maar ik ben er al zeven jaar mee bezig en weet dat Christus mij ertoe geroepen heeft en dat de Kerk mij daarin bevestigt.”

Het goede doen Met dit alles mag gezegd zijn dat de komst van het Koninkrijk van God niet van ons afhangt. We kunnen wel wegbereiders zijn. Of zoals mijn goede leermeester in de Karmel zei: ‘Als je het goede dat gedaan kan worden niet doet, duurt het langer eer het Rijk Gods komt’.

Met hartelijke groet — Marlene Falkepastoraal werker


Meer lezen over sport: Kerkelijke Documentatie 2019 nr. 1 met I Christus vivit; II Het beste geven van jezelf (pdf)

Meer lezen over priesterwijding broeder Stefan Ansinger (via dominicanen.org)


SCHRIFTLEZINGEN: 11e ZONDAG DOOR HET JAAR


16 juni 2024 – 11e zondag door het jaar (B): Ez. 17,22-24 – 2 Kor. 5,6-10 – Mc. 4,26-34

Op zaterdag 15 juni is er eucharistieviering in de Sint-Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin kapelaan Huntjens voorgaat. Muzikale medewerking: parochiekoor. Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 16 juni is er een woord- en gebedsviering in de Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin Thea Epskamp voorgaat. Muzikale medewerking: jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 16 juni is er een woord- en gebedsviering in de H. Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Muzikale medewerking: EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan: Voor Wim van Veen en overleden familie.

Parochiekern De Goede Herder:  Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor overleden familie Van Schie-Van der Poel, Kees van Schie, Simon Honselaar, Jan Straathof, overleden familie Bruines-Kortekaas, Jetty en Paul van Tricht, Mary Paddenburgm Rietje de Lange-van der Poel, Arnold Schinkel, Frans, Lex en Karin Winkelhuis, Ivo Hartevelt, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven.

Parochiekern H. Laurentius:  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. — Voor Bert de Jong, Lena de Jong-van der Geest, Thijs Klijn, Lenie de Jong, Jannie Suijten, Piet Roeling, Ben van Abswoude, Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Ria van Es, Rita van der Voort, Piet van Veen, Joop Schrader, Theo Adegeest, Piet van Rijn, Jan Boogmans, Aad Hooijmans, Conny Lelieveld-van der Meer, Hannie Verhagen-van der Hoeven, Carla Dörr, Wim Loomans, Gerard Suijten, Riet Soonius.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!


PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 19 juni: viering in de Mariakapel; aanvang: 10:00 uur. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken.  — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 16 juni 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

‘Vertrouw me maar!’ — Zondag 23 juni is er weer een gezinsviering in de Goede-Herderkerk! Het thema is ‘Vertrouw me maar!’. De viering is er voor het hele gezin: er zal een crèche zijn voor de allerkleinsten, en voor de kinderen die nog geen eerste communie hebben gedaan is er een kinderwoorddienst. Zangers van het jongerenmiddenkoor zullen zingen en pastoor Smith zal de mis doen. Dit allemaal op zondag 23 juni om 9:30 uur in de Goede-Herderkerk. Dus welkom allemaal! — Gezinsmiswerkgroep Goede Herder

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juni 2024 (pdf) en de parochiekernpagina op de website.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en de parochiekernpagina op de website.


UITNODIGING PAROCHIEMIDDAG PETRUS EN PAULUS (29 JUNI)

Op zaterdag 29 juni viert onze parochie het feest van zijn patroonheiligen HH Petrus en Paulus. Alle parochianen zijn hierbij van harte uitgenodigd voor een feestelijke middag in de Goede-Herderkerk. Aanvang: 14:30 uur.

Er wordt gestart met een middaggebed. Vervolgens is er koffie en thee met gebak. Hierna is zal een gastspreker een inleiding houden. Aansluitend is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een ‘aangeklede’ borrel. Houd deze middag vrij! — Parochiebestuur HHPP